Informacje o Bazie Usług Rozwojowych

Informacje o Bazie Usług Rozwojowychobrazek

Baza Usług Rozwojowych – już 5 lat na polskim rynku

 • wspiera rodzimy rynek usług rozwojowych
 • łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje
 • mogą z niej korzystać pracownicy MŚP, przedsiębiorcy MŚP oraz osoby prywatne w wybranych województwach

500 000ofert usług szkoleniowych i doradczych

400 000 użytkowników

500 000 zapisów na usługi

Baza Usług Rozwojowych w 2020 r.

 • 30 000 usług dostępnych każdego dnia do wyboru w BUR
 • 13 000 nowych użytkowników BUR  miesięcznie
 • 75 000 odsłon BUR dziennie
 • 30% usług zrealizowanych zdalnie
 • Nawet 80% dofinansowanie ze środków europejskich na szkolenia opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych
obrazek

Dzięki BUR możesz: 

 • zdobyć  nowe kwalifikacje, 
 • zmienić kierunek kariery
 • zyskać  szansę  powrotu na rynek pracy.

Usługi rozwojowe BUR odpowiadają wizji rozwoju gospodarczego wpisanej w politykę regionalną oraz zainteresowaniom i potrzebom samych przedsiębiorców. Korzystając z Bazy Usług Rozwojowych możesz podnieść kompetencję, zmienić pracę lub zawód, a  pasję uczynić  źródłem dochodów.

Główne założenia Bazy Usług Rozwojowych

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych zakłada możliwość  swobodnego wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorcy i ich pracownicy  podniosą swoje  kwalifikacje. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem  filtrów oraz wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Zawarty w Bazie Usług Rozwojowych  system oceny usług rozwojowych, daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub dostawcy usług dla innych użytkowników. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizuje projekt „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”.  Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Zarówno wartość jak i kwota dofinansowania projektu, realizowanego od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2023 r., wynosi 29 032 021,29 zł, w tym 24 468 187,54 zł (84,28%) ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Baza została uruchomiona w 2016 r. w ramach pierwszego projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)” (okres realizacji 2015 r. – 2018 r.). Zastąpiła  dotychczasową  wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”.

Koncepcja Bazy została wypracowana w toku konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 województwach.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która dba  o dostosowanie portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, na którym dostępna jest Baza Usług Rozwojowych, do aktualnych potrzeb użytkowników.

Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycząc użyteczności i funkcjonalności  portalu prosimy przesłać na adres info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Główne założenia Bazy Usług Rozwojowych

Regulamin

Zasady używania logo BUR i PARP

Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmy zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

 1. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  • zasadach – należy przez to rozumieć Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
  • logo – należy przez to rozumieć logo PARP, logo BUR oraz zestawienie obu tych logo;
  • firma – należy przez to rozumieć podmiot zarejestrowany w BUR, planujący zamieścić logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych.
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji do logo PARP, logo BUR oraz zestawienia obu logo.
 3. Podmioty zarejestrowane w BUR mogą zamieszczać logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych związanych wyłącznie z działalnością firmy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR.
 4. Korzystanie z logo nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez PARP lub na rzecz PARP.
 5. Firma zobowiązuje się do korzystania z logo zgodnie z niniejszymi zasadami,
 6. Nie wyraża się zgody na:
  • korzystanie z logo niezgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych
  • używanie logo do innych celów, niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR,
  • używania logo wbrew zasadom zawartym w Księdze Wizualizacji Znaku PARP,
  • korzystanie z logo przez podmioty niezarejestrowane lub wykreślone z BUR.
 7. Pobranie plików graficznych zawierających logo jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 8. Wszystkie projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych (wizualizacje), na których zostaną umieszczone udostępnione logo powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (pliki: pdf, jpg, gif) do akceptacji PARP na adres e-mail: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl
 9. Akceptacja projektów nastąpi w terminie 14 dni.

Pobierz logo

Lista certyfikatów/akredytacji

PARP na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji. Stanowią one potwierdzenie  spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) .

Jednym z warunków wpisu dla dostawców usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków europejskich jest posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację. Jest to podstawa uznania, czy podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych.

Na listę prowadzoną przez PARP mogą zostać wpisane certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które spełniają warunki określone w ww. rozporządzeniu. Szczegółowe informacje nt. zakresu warunków określonych dla certyfikatów znajdują się w treści Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji.

Zgłoszenie  nowego  certyfikatu lub dokumentu poświadczającego  udzielenie akredytacji

Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy dostawca usług ubiegający się o wpis do Bazy lub inny podmiot zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę.

Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie za pomocą Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 1. w wersji papierowej, w formie wydruku przesyłając podpisany dokument na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenie certyfikatu/akredytacji”

lub

 1. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

lub

 1. przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Decyzja PARP o przyjęciu lub odmowie nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w ramach wyniku oceny wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych.

Pozytywny wynik oceny spowoduje umieszczenie certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na liście certyfikatów/akredytacji. Lista ta jest wykorzystywana w procesie weryfikacji wniosków o wpis do Bazy.

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 31.01

Formularz zgłoszenia

Lista uprawnień „z mocy prawa”

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678) rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma obecnie charakter otwarty.

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 5 rozporządzenia BUR uznaje się, że podmiot świadczący usługi rozwojowe, który:

 1. jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy;
 2. posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
 3. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60);
 4. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.));
 5. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 6. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
 7. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452);
 8. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot

- spełnia wymagania w zakresie należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług.

Oznacza to, że podmioty nieposiadające certyfikatu/akredytacji, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 (Lista certyfikatów/akredytacji) lub uprawnień wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 1-7 rozporządzenia BUR mogą już korzystać z nowego wariantu rejestracji w Bazie, w zakresie możliwości świadczenia usług z możliwością dofinansowania. W tym celu PARP wprowadziła pomocniczą listę uprawnień „z mocy prawa” zweryfikowanych w zakresie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8.

Aby uzyskać wpis do BUR na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 1-7 oraz 8 rozporządzenia BUR, w trakcie rejestracji podmiotu, po wybraniu z listy rozwijanej uprawnienia, należy wskazać odwołanie do adekwatnej podstawy prawnej, datę ważności uprawnienia, rodzaj usługi, podrodzaj usługi, zakres uprawnień oraz dołączyć scan dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

Aktualna lista uprawnień z mocy prawa - stan na 12.11

Formularz zgłoszenia