baner

Celem PARP jest wspieranie tworzenia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Polsce. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia tego celu jest funkcjonowanie w Polsce ekosystemu innowacji, który powinien wyróżniać się trzema atrybutami: obejmować szerokie spektrum obszarów innowacji, być dynamicznym i odnosić sukces na świecie. Ekosystem innowacji tworzony jest przez przedsiębiorstwa, organizacje przedsiębiorców, otoczenie biznesu, rząd i administrację publiczną, edukację i uczelnie.

We współpracy z ministerstwami i organizacjami o podobnym profilu, PARP chce tworzyć i wdrażać nowe, innowacyjne sposoby wspierania wzrostu gospodarczego środkami publicznymi. W tym celu PARP rozwija działalność inno_LAB, którego głównymi zadaniami jest tworzenie i testowanie nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz animowanie współpracy i zwiększanie potencjału uczestników Narodowego Systemu Innowacji (NSI).

W ramach inno_LAB wypracowywane są nowe formy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy nauki z biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania możliwości efektywnego wsparcia różnych form innowacji. Działania te polegają na identyfikowaniu niedoskonałości rynku oraz proponowaniu sposobów ich niwelacji.

Badania i analizy pozwalają na wyłonienie obszarów luki rynkowej. Następnie zaproponowane rozwiązania podlegają testowaniu (eksperymentom i próbom) oraz w dalszej kolejności pilotażom nowych instrumentów. Wyniki badań realizowanych w ramach inno_LAB stanowią podstawę i przesłankę do projektowania i testowania nowych rozwiązań w polityce innowacyjności w Polsce, wspierając tym samym podejście wykorzystujące wyniki badań w kreowaniu polityk publicznych – tzw. evidence-based/informed policy.

W podejściu inno_LAB kluczowy jest dostęp do innowacyjnego know-how i wiedzy, sieci innowacji umożliwiających budowanie relacji z partnerami. inno_LAB ma także na celu integrację i animację współpracy wewnątrz oraz między sektorami: przedsiębiorstw, nauki i administracji publicznej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju (MR) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB.

W ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, w 2016 roku zostały ogłoszone następujące konkursy:
Konkurs Scale UP, którego celem jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.
Konkurs Dobry pomysł, którego celem jest wsparcie wynalazców (osób fizycznych będących autorami pomysłu i posiadających pełnię praw do dysponowania pomysłem).
Konkurs Granty dla Seal of Excellence, w ramach którego oferowane jest wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence w SMEI F1 H2020. Wsparcie udzielane jest na realizację studiów wykonalności.

POIR

id: 49153