Pomiń nawigację

Pomoc de minimis

Dowiedz się więcej na temat pomocy de minimis

Czym jest pomoc de minimis?

Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest tzw. pomoc de minimis, warto poznać jej założenia, gdyż wiele programów pomocowych przewiduje jej udział.

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać – warto zawsze dowiedzieć się od organu udzielającego pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane kontaktowe do UOKIK: 
https://sudop.uokik.gov.pl/home

 

Czym jest pomoc de minimis?

Kwota pomocy de minimis

Kwota pomocy de minimis

W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Wyjątkiem jest sytuacja świadczenia usług zintegrowanych, w których sam drogowy transport towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe wówczas kwota dofinansowania nie ulega obniżeniu.

Z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy wykluczyć pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

Jak obliczyć wartość pomocy de minimis?

Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis w konkretnym momencie, na przykład 1 sierpnia 2022 roku. Należy sprawdzić czy w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał on pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro (lub 100 tys. euro jeśli pomoc dotyczy sektora drogowego transportu towarów).

Zgodnie z art. 16k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) oraz art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis. Skorzystanie przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, o której mowa odpowiednio w art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi więc pomoc de minimis.

W związku z powyższym, w przypadku skorzystania z możliwości zastosowania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych należy uwzględniać je w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w ciągu bieżącego roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.

Jak obliczyć wartość pomocy de minimis?

Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis to:

Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis to:
  • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 (sektor ten posiada odrębne regulacje w zakresie pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014),
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych (sektor ten posiada odrębne regulacje w zakresie pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013);
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze  przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych , jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów;
  • pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
  • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Rozporządzenie komisji Unii Europejskiej

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Rozporządzenie to stanowi podstawę olbrzymiej większości udzielanej pomocy de minimis. Rozporządzenie określa warunki brzegowe uznania pomocy za pomoc de minimis. Najważniejszym warunkiem jest limit wartości dozwolonej pomocy określony w Rozporządzeniu na poziomie 200 000 euro na 3 lata (100 000 w sektorze drogowego transportu towarów).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia KE, w akcie stanowiącym podstawę udzielania pomocy de minimis należy podać pełny tytuł rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności tej pomocy wraz z publikatorem.

Należy zaznaczyć, że materia dotycząca pomocy de minimis podlega obecnie regulacji aż 4 rozporządzeń Komisji, tj.:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 18 grudnia 2013 r., nr 1407/2013, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (obowiązuje do 31 grudnia 2023r.),
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 18 grudnia 2013 r., nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2027 r.
  1. Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 27 czerwca 2014 r., nr 717/2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. 
  2. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L Nr 114 z dnia 26.4.2012 r.)

Warto też zaznaczyć, iż wskazany okres wygaśnięcia ww. rozporządzeń, nie oznacza automatycznego wygaszenia możliwości korzystania z programu pomocy de minimis. Możliwość ta zakończy się w raz z okresem przejściowym wynoszącym sześć miesięcy od daty wygaśnięcia ww. rozporządzeń  

Wsparcie de minimis na obecnych zasadach (perspektywy 2014-2020) pierwotnie miało obowiązywać do końca 2020 roku, ale zostało wydłużone do końca 2023 roku (dla Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013).

Z  Rozporządzeniem, o wsparciu de minimis (Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013), jak również rozporządzeniem wydłużającym okres jego obowiązywania można zapoznać się na stronie Komisji Europejskiej – Rozporządzenie o wsparciu de minimis w wersji skonsolidowanej, Rozporządzenie wydłużające okres obowiązywania obecnych zasad (zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013) do końca 2023 r.

Aktualnie trwają prace przeglądowe zasad udzielania pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy.