Współpraca administracji i biznesu
Autor: Praca zbiorowa

Jednym z kluczowych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego kraju jest wysoka jakość współpracy pomiędzy pracownikami administracji państwowej i przedsiębiorcami. Niezbędne jest osiągnięcie stanu, w którym obie strony będą ze sobą współdziałać w poczuciu wzajemnego zaufania i poszanowania swoich ról w systemie społeczno- gospodarczym państwa. Zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele administracji dostrzegają znaczącą poprawę łączących ich relacji, jednak nadal nie wypracowano oczekiwanego rezultatu.

Przedstawiciele administracji oraz przedsiębiorców powinni dążyć do wzajemnego zrozumienia ról, jakie pełnią dla państwa i gospodarki. Przedsiębiorcy nie powinni zapominać, że instytucje państwowe oraz ich mechanizmy działania powstały po to, aby usprawnić funkcjonowanie państwa. Organy administracji z kolei powinny pamiętać o tym, że to przedsiębiorcy czynią polską gospodarkę coraz bardziej konkurencyjną, a w ich firmach powstają innowacyjne rozwiązania i to od ich działania zależy w głównej mierze poziom rozwoju gospodarczego państwa. Rozumiejąc swoje role, podmioty te będą w stanie wypracować rozwiązania służące coraz efektywniejszej współpracy.

Z uwagi na powyższe stworzono dokument „Współpraca Biznesu i Administracji. Uwarunkowania i dobre praktyki”. Jest to zbiór zasad i reguł, którymi kierować powinni się przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji we wzajemnych kontaktach, by uczynić efektywną pracę zarówno swoją, jak i drugiej strony.

Treść została wypracowana w trakcie licznych spotkań o charakterze warsztatowym, w których udział brali przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej. Wiele zgłoszonych wówczas uwag było cennym wkładem dla autorów niniejszego opracowania. Serdecznie dziękujemy za chęć współpracy oraz wskazanie wielu przykładów z życia codziennego i regularnej praktyki funkcjonowania ich przedsiębiorstw oraz urzędów.


Spis treści

1. Zasady ogólne

2. Przedsiębiorcy w kontaktach z pracownikami organów administracji publicznej

3. Pracownicy organów administracji publicznej w kontaktach z przedsiębiorcami

Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-63582-02-9 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 10.11.2017 13:46 Data wytworzenia: 10.11.2017 13:46 Data modyfikacji: 30.05.2018 13:50
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera