(Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy
Autor: Jarosław Górniak

Niniejszym raportem kończymy cykl pięciu raportów podsumowujących kolejne edycje Bilansu Kapitału Ludzkiego. Publikacja zawiera pogłębione analizy wybranych, ważnych zagadnień związanych z rynkiem pracy i kompetencjami różnych kategorii jego uczestników. Opracowanie przygotowane na podstawie badań z 2014 r.

Zwyczajowo już tom rozpoczyna rozdział poświęcony tytułowemu dla projektu bilansowi podaży i popytu na pracowników i ich kompetencje. Drugi rozdział dotyczy zagadnienia zróżnicowania rynku pracy ze względu na płeć. Trzeci rozdział traktuje o interesującym zagadnieniu jakości pracy uzyskiwanej w efekcie ukończonego wykształcenia. W czwartych rozdziale znajdziemy pogłębioną analizę osób, które w żaden sposób się nie kształcą. W Polsce jest to bardzo duża, większościowa grupa. Zrealizowanie badań BKL w ciągu ostatnich pięciu lat i połączenie dużych prób badawczych pozwoliło również na pogłębioną analizę dwóch mniej uchwytnych problemów rynku pracy: sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz szarej strefy.


Spis treści

Rozdział I Zawody i kompetencje – konfrontacja popytu z podażą
Rozdział II Segregacja płciowa na polskim rynku pracy
Rozdział III Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia
Rozdział IV Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej dorosłych Polaków
Rozdział V Specyfika sytuacji niepełnosprawnych aktywnych zawodowo na polskim rynku pracy
Rozdział VI Szara strona rynku pracy

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-231-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 23.12.2015 11:26 Data wytworzenia: 23.12.2015 11:26 Data modyfikacji: 12.03.2017 11:30
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera