Rzecznik
Funduszy Europejskich

Każde zgłoszenie to dla nas źródło wiedzy i istotna wskazówka, co możemy zrobić, żeby usprawnić funkcjonowanie naszej instytucji.

Szanowni Państwo

 

mam nadzieję, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami na temat jakości naszych usług.

Wioletta Urbańska, Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP

ZADANIA RZECZNIKA

Rzecznik Funduszy Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się:

 • przyjmowaniem, analizowaniem i udzielaniem wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w odniesieniu do programów operacyjnych realizowanych przez PARP,
 • dokonywaniem przeglądów procedur obowiązujących w PARP w ramach pro-gramów operacyjnych,
 • formułowaniem propozycji usprawnień dla PARP,
 • przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków* oraz zgłoszeń związanych z działalnością PARP.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do Rzecznika można złożyć:

 • elektronicznie - wypełnij formularzZgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP",
 • listownie - na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP"),
 • w kancelarii PARP (ul. Pańska 81/83 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 -16:30),
 • osobiście - w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:30, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 432-84-06.

WYMOGI ZGŁOSZENIA

Zależy nam na sprawnym procesie analizy Państwa zgłoszenia, dlatego uprzejmie prosimy o podanie poniższych informacji:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy składającego zgłoszenie,
 • adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy,
 • szczegółowy opis sprawy,
 • dołączenie dokumentów, które mają bezpośredni związek ze zgłoszeniem.

CZAS ROZPATRZENIA

 • Skargi i wnioski oraz zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wpływu.
 • Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, niezwłocznie poinformujemy Państwa o prowadzonym postępowaniu oraz przekażemy informację wskazującą szacowany termin rozpatrzenia zgłoszenia.

WAŻNE

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie rozpatruje spraw uregulowanych w trybach przewidzianych przez odrębne przepisy prawa, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej**,
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzonych postępowań prokuratorskich,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej***.

DODATKOWE INFORMACJE

Wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie udziela porad dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

*zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

** w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

*** na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)

id: 49965