Pomiń nawigację

20 kwietnia 2020 r.

Specustawa funduszowa – większa elastyczność w programach PARP

W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zapewnia większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla beneficjentów projektów współfinasowanych ze środków UE, w tym:

  • terminy składania wniosków o płatność przypadające w okresie do 31 grudnia 2020 r. – ulegają wydłużeniu o 30 dni;
  • zakończenia realizacji projektów – ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zmiany te wchodzą w życie wraz z ustawą i nie wymagają aneksowania umów o dofinasowanie. Jednocześnie nie wykluczą one możliwości wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub, wcześniejszego zakończenia realizacji projektu.

Ponadto w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19:

  • niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek w projekcie, wydatkowane środki mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne przez PARP, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.
  • realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, umowa może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek beneficjenta

Obie w/w sytuacje będą rozpatrywane przez PARP na indywidualny wniosek beneficjenta i będą wymagały aneksowania umowy o dofinansowanie.

W przypadku aktualnie trwających konkursów PARP przygotowała projekt kolejnych zmian w regulaminach konkursów, zapewniając wnioskodawcom:

  • przedłużenie terminów na złożenie wniosku o dofinansowanie w trwających konkursach i ich poszczególnych rundach;
  • przedłużenie terminów na dostarczenie przez wnioskodawców uzupełnień, dodatkowych dokumentów, czy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy;
  • ułatwienia w procedurze odwoławczej, w tym możliwość przedłużenia terminów na wniesienie protestu jego uzupełnienie, poprawienie w nim oczywistych pomyłek jak też możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej - jeśli jego wniesienie w formie pisemnej byłoby utrudnione.

Szczegóły proponowanych zmian w regulaminach poszczególnych konkursów są obecnie uzgadniane z Instytucją Zarządzającą POIR i POPW. O efektach tych uzgodnień wnioskodawcy zostaną poinformowani w osobnym komunikacie opublikowanym na stronach internetowych konkursów.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U., Warszawa, 17 kwietnia 2020 r.).

Opublikowano: 20.04.2020 19:35
Poprawiono: 20.04.2020 18:26
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: