Pomiń nawigację

Antykorupcja i nadużycia finansowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją sprzeciwiającą się wszelkim przejawom nadużyć finansowych i korupcyjnych.
PARP w ramach realizowanych zadań, także związanych z realizacją:

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
  • Funduszy Norweskich,

zobowiązuje się do:

  • promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji,
  • zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji,
  • podejmowania decyzji oraz działań w sposób wolny od konfliktu interesów,
  • reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego i korupcji (zidentyfikowania symptomu wystąpienia nadużycia finansowego/ korupcji),
  • przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest świadoma zagrożeń jakie niesie za sobą zjawisko nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów, realizuje zasady służby publicznej i bezinteresowności oraz mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku swojej instytucji stosuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym w PARP.

Przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oczekuje się również od Wnioskodawców, Beneficjentów oraz ich Partnerów realizujących projekty w ramach programów operacyjnych, dla których PARP jest Instytucją Pośredniczącą, a także pozostałych interesariuszy PARP.

Kontakt

Informacje w zakresie zdarzeń o naturze nadużyć finansowych oraz korupcyjnej, można przesyłać

Kontakt
  • pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem "Antykorupcja"
 

Zgłoszenia mają charakter poufny zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym.

Obowiązek informacyjny Administratora Danych

Praktyczne poradniki

Dokumenty