Jak otrzymać patronat PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działań PARP.

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesyłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Komunikacji i Marketingu
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Organizator, który otrzymał patronat PARP, ma prawo do wykorzystania logo PARP w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.

Pobierz logotyp PARP

Jak otrzymać patronat PARP?

W celu uzyskania patronatu należy, w szczególności:

  • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji PARP
  • określić zakres przedsięwzięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne itp.),
  • opisać krótko działalność organizatora,
  • przedstawić program przedsięwzięcia (tematyka, miejsce, uczestnicy, czas trwania imprezy),
  • określić grupę docelową/odbiorców przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników,
  • poinformować o kwestiach finansowych przedsięwzięcia (kosztach uczestnictwa, dofinansowania imprezy, sponsorach itp.),
  • wskazać świadczenia promocyjne na rzecz PARP wynikające z objęcia patronatem wydarzenia.

Świadczenia promocyjne dot. przedsięwzięć objętych patronatem PARP są przedmiotem odrębnych ustaleń i będą każdorazowo omawiane z organizatorami.

Udział w wydarzeniu przedstawiciela PARP i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.