Pomiń nawigację

Jak otrzymać patronat PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działań PARP.

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz dostępny na stronie.

Organizator, który otrzymał patronat PARP, ma prawo do wykorzystania logo PARP w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.

Pobierz logotyp PARP

Jak otrzymać patronat PARP?

W celu uzyskania patronatu należy, w szczególności:

  • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji PARP
  • określić zakres przedsięwzięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne itp.),
  • opisać krótko działalność organizatora,
  • przedstawić program przedsięwzięcia (tematyka, miejsce, uczestnicy, czas trwania imprezy),
  • określić grupę docelową/odbiorców przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników,
  • poinformować o kwestiach finansowych przedsięwzięcia (kosztach uczestnictwa, dofinansowania imprezy, sponsorach itp.),
  • wskazać świadczenia promocyjne na rzecz PARP wynikające z objęcia patronatem wydarzenia.

Świadczenia promocyjne dot. przedsięwzięć objętych patronatem PARP są przedmiotem odrębnych ustaleń i będą każdorazowo omawiane z organizatorami.

Udział w wydarzeniu przedstawiciela PARP i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Sprawozdanie z udzielonego patronatu

Po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem PARP wnioskodawca jest zobowiązany przekazać (listownie lub pocztą elektroniczną) sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia. Obowiązek ten dotyczy wniosków złożonych po 16 marca 2020 r. Niezłożenie sprawozdania oznacza brak możliwości ubiegania się o patronat przy kolejnej edycji wydarzenia.

Sprawozdanie z udzielonego patronatu - formularz do pobrania

Osoba do kontaktu w sprawach dot. patronatu:

Mariusz Bartosiak

e-mail: mariusz_bartosiak@parp.gov.pl

tel.: 694 476 938

Formularz zgłoszeniowy o objęcie patronatem wydarzenia

Instytucja ubiegająca się o patronat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Opis organizowanego przedsięwzięcia
Informacje dodatkowe
Wymagane załączniki: