Pomiń nawigację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Wizja działalności PARP Rozwijamy polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji albo ich modernizacja.

 Realizowane projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP Grupa PFR.

W ramach projektu będą finansowane: wydatki osobowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników, finansowanie kosztów administracyjnych i narzędzi informatycznych, wsparcie procesu wdrażania programu FERS, w tym ocena i selekcja projektów, kontrola, ewaluacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz finansowanie przedsięwzięć związanych z zamykaniem poprzednich perspektyw. Rezultatem projektu będzie zapewnienie efektowanego wsparcia we wdrażaniu FERS 2021-2027 w latach 2024-2029 dla PARP, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.
Grupy docelowe: Instytucja Pośrednicząca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu.
Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem FERS 2021-2027 w latach 2024-2029 dla PARP, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.
Wartość Projektu: 74 949 725,81 zł.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 61 848 513,73 zł.

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP Grupa PFR.

W ramach projektu będą finansowane: wydatki osobowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników, finansowanie kosztów administracyjnych i narzędzi informatycznych, wsparcie procesu wdrażania programu FEPW, w tym ocena i selekcja projektów, kontrola, ewaluacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz finansowanie przedsięwzięć związanych z zamykaniem poprzednich perspektyw. Rezultatem projektu będzie zapewnienie efektowanego wsparcia we wdrażaniu FEPW 2021-2027 w 2023 roku dla PARP, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Grupy docelowe: Instytucja Pośrednicząca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu.

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem FEPW 2021-2027 w 2023 roku dla PARP, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Wartość Projektu: 14 400 000,00 zł.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 12 240 000,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie środków finansowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań związanych z wdrażaniem Działań/Poddziałań w ramach 2. i 3. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt obejmuje: finansowanie specjalistycznych szkoleń, studiów podyplomowych, warsztatów dla pracowników PARP zaangażowanych w realizację PO IR w celu zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry; zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych (w tym. m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenie stanowisk pracy, zapewnienie powierzchni biurowej, odpowiedniej obsługi organizacyjnej); wsparcie działań informacyjno-promocyjnych; finansowanie procesu wyboru i oceny projektów, kontroli, ewaluacji PO IR oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego. Projekt obejmuje także finansowanie kontroli oraz usług eksperckich w PARP związanych z zamykaniem PO IG. Ponadto planuje się finansowanie działań na rzecz klastrów, w tym realizację badania Benchmarking klastrów w Polsce.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój V osi priorytetowej, działania 5.1

 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2016 roku
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2017 roku (wartość projektu: 22 130 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 18 728 619,00 zł)
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2018 roku (wartość projektu: 21 777 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 18 429 875,10 zł)
 • Wsparcie zarządzania PARP w latach 2019-2020 (wartość projektu: 32 390 900,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 27 412 418,67 zł)
 • Wsparcie zarządzania PARP w latach 2021-2022 (wartość projektu: 31 145 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 26 358 013,50 zł.)
 • Wsparcie zarządzania PARP w 2023 roku (wartość projektu: 31 844 974,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 26 950 401,49 zł.)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2022 roku (wartość projektu: 18 734 000,00; dofinansowanie projektu z UE: 15 854 584,20 zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2023 roku (wartość projektu: 22 299 000; dofinansowanie projektu z UE: 18 871 643,70 zł)

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój VII osi priorytetowej 2014-2020, działania 7.1:

 • Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach PO IR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki. Wartość projektu: 17 122 800,00 PLN; dofinansowanie projektu z UE: 14 491 025,64 PLN.
  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 (w tym, od 2022 roku, zatrudnienie wykwalifikowanej i stabilnej kadry pracowniczej odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę, informację i promocję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia). Przewiduje się zapewnienie PARP niezbędnej powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, materiałów i usług biurowych oraz opłat skarbowych i kosztów sądowych. W ramach projektów zakłada się finansowanie wydatków mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie zasobów informatycznych PARP (sprzętowych i systemowych) do wymogów nowych programów. Ponadto ponoszone będą koszty podróży służbowych pracowników PARP związanych z wykonywaniem zadań w ramach POPW oraz z przygotowaniem PARP do realizacji FEPW w perspektywie 2021-2027. W ramach projektu zapewnione będzie wsparcie IP POPW przez pracowników tymczasowych przy organizacji kolejnych naborów wniosków oraz wsparcie doradcze i eksperckie, w tym w szczególności dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie oraz usługi eksperckie służące programowaniu FEPW na lata 2021-2027. W ramach projektu przewidziane są również koszty zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących kolejną perspektywę finansową 2021-2027. Projekt zakłada pokrycie kosztów badań ewaluacyjnych, kosztów związanych z informowaniem i promocją POPW 2014-2020 zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2023 rok dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz kosztów dotyczących kontroli projektów realizowanych w ramach PORPW i POPW.

 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2014 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2015 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2016 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2017 roku (wartość projektu: 6 718 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 710 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 roku (wartość projektu: 7 000 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 950 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2019 roku (wartość projektu: 8 800 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 7 480 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2020 roku (wartość projektu: 9 800 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 8 330 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2021 roku (wartość projektu: 11 500 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 9 775 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2022 roku (wartość projektu: 22 700 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 19 295 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2023 roku (wartość projektu: 11 300 952,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 9 605 809,20 zł.)

 

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2015 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2017-2018 (wartość projektu: 3 133 758,97 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 2 641 132,05 zł.)
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2019-2020 (wartość projektu: 3 461 581,16 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 2 917 420,60 zł.)
 • Pomoc techniczna PO WER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2021-2022 (wartość projektu: 6 264 989,56 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 280 133,20 zł.)
 • Pomoc techniczna PO WER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2023 (wartość projektu: 5 967 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 028 987,60 zł.)

 

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego zarządzania instrumentami strukturalnymi realizowanymi przez PARP poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej, stabilnej kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją Programów Operacyjnych.

 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2014 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2017 roku (wartość projektu: 27 955 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 23 761 000,00 zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2018 roku (wartość projektu: 28 462 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 24 192 000,00 zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2019 roku (wartość projektu: 29 157 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 24 784 000,00 zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2020 roku (wartość projektu: 30 906 000,00 zł; dofinansowanie projektu z UE: 26 270 100,00 zł)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2021 roku (wartość projektu: 31 558 000,00 zł; dofinansowanie projektu z UE: 26 824 000,00 zł)Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że:

 • Materiały informacyjno-promocyjne, raporty, wyniki badań, wydawnictwa książkowe i CD przygotowywane przez PARP są bezpłatne.
 • PARP nie współpracuje z firmami komercyjnymi w zakresie sprzedaży w/w.
 • Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności można uzyskać bezpłatnie na stronach internetowych PARP. Więcej informacji na stronie Infolinia PARP