Pomiń nawigację

Nabór ekspertów 2021-2027

O naborze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na ekspertów w perspektywie 2021-2027. Nabór ma charakter ciągły i dotyczy wszystkich dziedzin wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Eksperci na podstawie umowy ramowej będą współpracować z PARP w obszarach:

 • oceny wniosków o dofinansowanie;
 • procedury odwoławczej;
 • opinii dotyczących realizowanych projektów;
 • kontroli projektów.

Informacje o naborze ekspertów w perspektywie 2014-2020 dostępne są na tej stronie.

O naborze

Dla kogo

Dla kogo

O wpis na wykaz ekspertów mogą ubiegać się osoby, które:

 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie lub dziedzinach w ramach których prowadzony jest nabór.

Ekspertami nie mogą zostać pracownicy instytucji pośredniczących i zarządzających programami FENG, FEPW i FERS.

Ekspertami nie mogą zostać osoby, która przygotowują lub przygotowywały wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach programów FENG, FEPW i FERS. Szczegółowe zasady wykluczeń w tym obszarze wymienione są w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru.

Kandydat na eksperta musi ukończyć i załączyć do wniosku certyfikaty ukończonych szkoleń antykorupcyjnych udostępnione na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego (moduły: Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie oraz Przeciwdziałanie korupcji).

Starsze wersje dokumentów

Składanie wniosku

Przed utworzeniem konta w systemie LSI zapoznaj się z zasadami naboru i współpracy z ekspertami w PARP określonymi w Regulaminie naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz załącznikach do wspomnianego Regulaminu naboru.

W celu złożenia wniosku o wpis na wykaz ekspertów PARP wejdź na stronę lsi.parp.gov.plzarejestruj konto. Aktywuj konto poprzez link otrzymany w mailu potwierdzającym rejestrację w LSI.

Po zalogowaniu na konto w LSI wybierz profil eksperta i zaakceptuj wymagane oświadczenia.

Składanie wniosku

FAQ

Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Kandydat na eksperta składa wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów wraz z załącznikami poprzez LSI dostępny na stronie internetowej lsi.parp.gov.pl, na zasadach określonych w „Regulaminie naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta eksperta w LSI oraz wypełniania wniosku aplikacyjnego, znajduje się na stronie www.parp.gov.pl/eksperci

  Przed rozpoczęciem wypełniania sekcji Wykształcenie należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie w sekcji Załączniki. Wówczas w polu Dokument potwierdzający wykształcenie pojawi się lista dodanych załączników, z której należy wybrać właściwy dokument. Brak wyboru załącznika spowoduje brak możliwości zapisania dodawanego wykształcenia.

   Zgodnie z „Regulaminem naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej” kandydat na eksperta dołącza do wniosku następujące załączniki:

   • oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru. Wzór oświadczenia będzie możliwy do pobrania w LSI po rozpoczęciu wypełniania wniosku aplikacyjnego, w zakładce „Wnioski aplikacyjne”, sekcja „Oświadczenia”. Oświadczenie przed załączeniem do wniosku powinno zostać podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym;
   • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru ekspertów. Dokumenty dołączane są w zakładce „Dane osobowe” w sekcji „Załączniki” (dokumenty potwierdzające wykształcenie) oraz w zakładce „Wnioski aplikacyjne” w sekcji „Załączniki do wniosku” (pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów). Wniosek aplikacyjny zawiera podpowiedzi kontekstowe dotyczące akceptowanych przez PARP dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru ekspertów;
   • certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń antykorupcyjnych udostępnione na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl, moduły: Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie oraz Przeciwdziałanie korupcji. Certyfikaty należy dołączyć do wniosku w zakładce „Wnioski aplikacyjne”, w sekcji „Załączniki do wniosku”. Załączniki dołączane są wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez LSI dostępny na stronie internetowej lsi.parp.gov.pl.

    Nie. Na etapie składania wniosku o umieszczenie w wykazie ekspertów nie jest wymagane posiadanie przez kandydata na eksperta kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru, i które kandydat na eksperta musi załączyć do wniosku w wersji elektronicznej, może zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego. UWAGA! Posiadanie przez eksperta kwalifikowanego podpisu elektronicznego będzie niezbędne do zawarcia umowy ramowej z PARP.

     Tak. Wykazy ekspertów PARP dla Programów na lata 2014-2020 nie będą obowiązywać dla Programów wdrażanych w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027, tj. Programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie do Polski Wschodniej (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) . Osoby, które obecnie figurują w wykazach ekspertów PARP i chciałyby kontynuować współpracę w ramach Programów PARP na lata 2021-2027, muszą ponownie aplikować do PARP w odpowiedzi na nowe ogłoszenie.

      Nie. Zgodnie z „Regulaminem naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”, ekspertem w PARP nie może zostać pracownik IP lub IZ danym programem, przy czym zgodnie z „Regulaminem” pracownik rozumiany jest zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, a zatem jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

       PARP zawiera umowę ramową z ekspertem po wpisaniu go do wykazu ekspertów. Umowa ramowa zawierana jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu LSI. Umowę ramową w LSI podpisuje w pierwszej kolejności PARP, a następnie ekspert. Umowę ramową z PARP ekspert podpisuje podpisem kwalifikowanym. W dniu zawarcia umowy ekspert składa, również w LSI, podpisane podpisem kwalifikowalnym oświadczenie eksperta dla celów podatkowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy oraz oświadczenie eksperta o statusie ewidencyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

        Warunkiem realizacji przez eksperta zadań zleconych przez PARP jest potwierdzenie przez niego dostępności w przewidywanych terminach realizacji tych zadań. Ponadto, przed powierzeniem realizacji zadań związanych z wyborem projektów w ramach danego Priorytetu/działania, ekspert zostanie przeszkolony w tym zakresie przez PARP. Ekspert wykonuje zadania zlecone przez PARP na podstawie zlecenia przesłanego w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w LSI. Wraz ze zleceniem, PARP przesyła ekspertowi oświadczenie o poufności, bezstronności i braku konfliktu interesów. Ekspert w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania zlecenie przez PARP przyjmuje zlecenie albo uzasadnia odmowę jego przyjęcia. Ekspert przekazuje informację o przyjęciu zlecenia lub odmowie jego przyjęcia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wyboru w LSI. Brak odpowiedzi może być rozumiany jako nieuzasadniona odmowa przyjęcia zlecenia. Wraz z przyjęciem zlecenia ekspert składa w LSI podpisane oświadczenie o poufności, bezstronności i braku konfliktu interesów. Po przyjęciu zlecenia, PARP udostępnia ekspertowi w LSI dokumenty niezbędne do wykonania zlecenia.

         Nie. Świadczenie usług w ramach STEP i Innovation Coach nie ma wpływu na ocenę wniosku kandydata. Informacje na temat świadczenia usług w ramach STEP i Innovation Coach będą wykorzystywane na etapie realizacji zadań przez eksperta. Ekspert będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o nierealizowaniu na rzecz ocenianego wnioskodawcy, usług w ramach STEP i Innovation Coach.

          Ekspert musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny w momencie zawierania umowy ramowej z PARP. Informacja o konieczności posiadania podpisu została zawarta w Regulaminie naboru. Na etapie aplikowania, aby było ono możliwe szeroko dostępne i bezkosztowe dla kandydatów, mogą oni potwierdzić oświadczenia do wniosku podpisem kwalifikowalnym/profilem zaufanym/podpisem osobistym. Podpis kwalifikowany jest niezbędny do zawarcia umowy ramowej i będzie wymagany także przy wykonywaniu zadań przez eksperta, w tym do podpisywania oświadczeń o bezstronności i braku konfliktu interesów w stosunku do listy wnioskodawców w danym naborze, w którym ekspert będzie oceniał wnioski. Dostawcę usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz termin świadczenia usługi przez dostawcę eksperci dobierają samodzielnie.

           Kontakt

           W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naboru i współpracy z ekspertami skontaktuj się z nami: rekrutacja_eksperci@parp.gov.pl.

           Kontakt