Pomiń nawigację

Deklaracja dostępności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym domen i subdomen obsługiwanych przez tę stronę Biuletyn Informacji Publicznej, Enterprise Europe Network, Kwalifikator MŚP, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Fundusze Norweskie, Nowoczesna Gospodarka 2021-2027, Polska Wschodnia 2021-2027, Rozwoju Społecznego 2021-2027, strona anglojęzyczna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis PARP jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pewne treści opublikowane na stronie PARP są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez TestArmy Group S.A..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynajmuje powierzchnię biurową w trzech połączonych ze sobą budynkach przy ul. Pańskiej 77/79 ul. Pańskiej 81/83 i ul. Pańskiej 85a, w Warszawie. Wejście główne do siedziby PARP prowadzi poprzez recepcję budynku ul. Pańska 81/83, która nie posiada barier architektonicznych. Na recepcji znajdują się stanowiska do obsługi gości, przy których pracownicy Agencji udzielają informacji. W przypadku konieczności wejścia na obszar strefy administracyjnej, osoby z niepełnosprawnością ruchową mają do dyspozycji dźwigi osobowe, którymi mogą wjechać na określone piętro. Na recepcji są zainstalowane bramki bezpieczeństwa z elektroniczną kontrolą przejść, w tym dodatkowe, ruchome skrzydło dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Bramki są wyposażone w sygnalizator dźwiękowy informujący o poprawnym przyłożeniu karty wstępu jak i otwarciu bramki oraz w diody, które informują o otwarciu bramki poprzez wyświetlenie koloru zielonego po jej odblokowaniu. Poruszanie się osoby zewnętrznej po strefie administracyjnej dopuszczalne jest jedynie w obecności pracownika PARP. Zgodnie z tym zapisem osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników PARP.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Wejście do Kancelarii oraz Recepcji nie posiada barier architektonicznych w postaci schodów, progów ani stopni. W strefie administracyjnej do wyboru są schody lub windy, aby dostać się na piętra. Schody są szerokie z poręczami z jednej strony. Windy znajdują się w kilku różnych strefach w budynku. Wyposażone są w świetlne potwierdzenie naciśnięcia przycisku wyboru piętra. Zlokalizowane są tak, aby umożliwiały naciśnięcie ich z pozycji wózka inwalidzkiego. W części wind znajdują się przyciski wyboru piętra oznaczone alfabetem Braille’a. Na każdym piętrze znajduje się widoczna i czytelna informacja o tym, na którym piętrze aktualnie się znajdujemy oraz jakie pokoje znajdują się w korytarzach (numeracja pokoi). Korytarze w budynku są szerokie, umożliwiają poruszanie się po nich wózkiem. Są też pochylnie na każdym piętrze w miejscu, w którym łączą się dwa budynki.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Na parterze zlokalizowana jest łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do PARP na ul. Pańskiej 81/83 wyznaczone i oznakowane są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Na stronie internetowej oraz w recepcjach budynku PARP można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.