Struktura organizacyjna

W skład PARP wchodzi 20 komórek organizacyjnych. Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes, a nadzór nad działaniami PARP - Rada Nadzorcza.

Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w programach realizowanych przez Agencję oraz roli operatora w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG, w tym w szczególności:

1) koordynuje uczestnictwo Agencji w pracach nad dokumentami i porozumieniami programowymi oraz wytycznymi i aktami prawnymi dotyczącymi realizowanych programów operacyjnych;
2) prowadzi nabór i nadzoruje współpracę z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów;
3) realizuje zadania instytucji pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych realizowanych przez Agencję w ramach PO WER;
4) koordynuje współpracę Agencji z regionalnymi instytucjami finansującymi;
5) koordynuje system wsparcia użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Agencji oraz nadzór merytoryczny nad lokalnym systemem informatycznym (LSI).
Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw realizuje zadania w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw i ich powiązań na rynkach międzynarodowych w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia poprzez:
 
1) poddziałanie 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych;
2) poddziałanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand;
3) działanie 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości realizuje zadania w zakresie prowadzenia Centrum Rozwoju MŚP oraz współpracy międzynarodowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez:
 
1) poddziałanie 3.3.2 PO IR Branżowy program promocji branży IT/ICT; 
2) punkt informacyjny dotyczący międzynarodowych zamówień publicznych; 
3) koordynację prac konsorcjum Central Poland – Business Support Network i pełnienie roli Ośrodka Enterprise Europe Network; 
4) udzielanie pomocy finansowej na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (program COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE, wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021; 
5) wdrażanie międzynarodowych projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, współpracy bilateralnej oraz wsparcia zagranicznych organizacji otoczenia biznesu i promocji kontaktów gospodarczych.
Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach realizuje zadania w zakresie wspierania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, w tym wyników prac badawczo – rozwojowych i projektów wzorniczych w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia poprzez:
 
1) działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję;
2) poddziałanie 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP;
3) poddziałanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek.
Departament Usług Proinnowacyjnych realizuje zadania w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach, w tym zapewnienia dostępu do proinnowacyjnych usług w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój poprzez:
 
1) poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP; 
2) poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP; 
3) poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej; 
4) poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców; 
5) poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB - instrumenty pilotażowe Seal of Excellence oraz Granty na dizajn.
Departament Rozwoju Startapów odpowiada za wspieranie przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenie korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców, udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów krajowych ośrodkom Enterprise Europe Network w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej (program COSME), jak również współpracę i animację ekosystemu startupowego w Polsce w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia poprzez:
 
1) poddziałanie 1.1.1 PO PW Platformy startowe dla nowych pomysłów;
2) poddziałanie 1.1.2 PO PW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
3) działanie 2.5 PO IR Programy akceleracyjne;
4) poddziałanie 3.1.5 PO IR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock;
5) poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB - instrumenty pilotażowe ScaleUp, Electro ScaleUp, Poland Prize.
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań Agencji w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym na rzecz wspierania firm w trudnościach (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME), a także rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach i prowadzenia Bazy Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój poprzez:
 
1) działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku;
2) działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych;
3) działanie 2.21. Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach;
4) działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników.
Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań Agencji w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia w zakresie rozwoju regionalnego transportu miejskiego, infrastruktury drogowej oraz wspierania kooperacji przedsiębiorców w procesie tworzenia innowacyjnych produktów poprzez:
 
1) działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski;
2) działanie 2.2 Infrastruktura drogowa;
3) poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Departament Analiz i Strategii odpowiada za prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie prognoz i rekomendacji poprzez:
 
1) badanie roli przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich oraz roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju gospodarki;
2) prowadzenie ewaluacji programów wsparcia realizowanych przez Agencję,
3) opracowywanie założeń do programów wsparcia finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym opracowywanie propozycji nowych instrumentów wsparcia dla MŚP;
4) wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój:
a) poddziałanie 2.4.1.PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB;
b) poddziałanie 2.4.2 PO IR Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji;
c) działanie 4.3 PO WER Współpraca międzynarodowa - Next Step Poland .
Departament Komunikacji i Marketingu odpowiada za zapewnienie dostępu do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji, w tym:
 
1) przygotowuje i nadzoruje realizację kampanii promocyjnych;
2) prowadzi strony internetowe Agencji, BIP, Intranet, profile Agencji w mediach społecznościowych;
3) wydaje publikacje książkowe, druki informacyjne i materiały promocyjne;
4) obsługuje patronaty Agencji i organizuje wydarzenia specjalne;
5) prowadzi Informatorium PARP;
6) prowadzi politykę informacyjną Agencji, w tym współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe oraz przygotowuje materiały prasowe i komunikaty dla mediów.
Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego, zarządzaniem środkami finansowymi oraz wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach realizowanych programów operacyjnych.
Departament Kontroli odpowiada za wykonywanie zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w zakresie kontroli w programach operacyjnych i kontroli w innych wdrażanych przez Agencję programach oraz za wydawanie przez Agencję decyzji administracyjnych w sprawach odzyskiwania należności.
Biuro Prezesa odpowiada za wsparcie Prezesa w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej oraz za organizacyjną obsługę Prezesa, Zastępców Prezesa i Rady Nadzorczej, w tym:
 
1) opracowuje i aktualizuje roczne plany działania Agencji i sporządza sprawozdania z ich realizacji;
2) koordynuje system zarządzania ryzykiem oraz zadania z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
3) zarządza bezpieczeństwem informacji, w tym zapewnia ochronę informacji niejawnych i danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa.
Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za zapewnienie realizacji w Agencji określonej przez Prezesa polityki personalnej oraz za wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków Agencji jako pracodawcy.
Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.
Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw z zakresu zamówień publicznych.
Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem i bez zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
Biuro Informatyki odpowiada za utrzymywanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.
Biuro Zarządzania Jakością odpowiada za wdrożenie i utrzymanie mechanizmów zapewniających stałą poprawę jakości usług świadczonych przez Agencję, w tym wykonuje zadania Rzecznika Funduszy Europejskich, zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej.
Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za audyt wewnętrzny zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, w tym przeprowadza audyty, ocenę kontroli zarządczej oraz wykonuje czynności doradcze. Koordynuje odbywające się w PARP kontrole zewnętrzne.

Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

Skład Rady Nadzorczej PARP:

 • Joanna Sauter-Kunach - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Szczepańska  – zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Blachowicz
 • Jerzy Korolewicz
 • Piotr Dilling
 • Sylwia Sobolewska

Prezes oraz Zastępcy Prezesa są upoważnieni do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Agencji, sprawują ponadto bezpośredni nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad realizacją zadań przez Departamenty i Biura.

Do kompetencji kierownictwa PARP należy w szczególności reprezentowanie Agencji na zewnątrz; kształtowanie właściwej organizacji wewnętrznej, zapewniającej realizację powierzonych zadań; nadzór nad wdrażaniem programów wsparcia dla MŚP; nadzorowanie postępowań i realizacji zamówień publicznych; opracowywanie planów działania i planów finansowych.

Małgorzata Oleszczuk

Prezes PARP

Małgorzata Oleszczuk od 18 lat związana jest zawodowo z funduszami unijnymi. Pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie m.in. realizowała Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE oraz uczestniczyła także we wdrażaniu programu PHARE i Transition Facility. Od 2008 r. kontynuowała karierę zawodową w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie nadzorowała realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a także wdrażanie programów dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego m.in. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Reprezentowała Wojewodę Mazowieckiego w Komitetach Monitorujących POIiŚ 2007-2013, RPO WM 2007-2013 i 2014-2020 oraz Mazowieckiej Grupie Roboczej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych UE.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogiki. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansów publicznych, polityki i funduszy unijnych.

Adam Banaszak

Zastępca Prezesa PARP

Adam Banaszak posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz realizowaniu złożonych projektów biznesowych i innowacyjnych. Piastował stanowiska Dyrektora Ekonomicznego, członka zarządu oraz Prezesa m.in. w takich spółkach jak: Polmos Toruń S.A., Transbud Toruń Sp.z o.o. , Kania Sp. z o.o. Łasin czy Mazowiecko-Kujawska Spółka Cukrowa S.A. W latach 2002-2018 zasiadał w Radach Nadzorczych prywatnych i państwowych spółek: m.in. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Krajowej Spółce Cukrowej S.A, PK Gniewkowo Sp. z o.o., EDF Toruń S.A (obecnie PGE Toruń S.A), Stomil Poznań S.A. 

Od 2015 roku jest koordynatorem ds. projektów międzynarodowych w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza.  Tam też wdrażał z sukcesem i realizował liczne projekty współfinansowane ze środków unijnych w tym projekty międzyinstytucjonalne.

Od 2007 roku pełni funkcję członka Komisji NAT– Comission for Natural Resources – Komitetu Regionów UE w Brukseli. Jest tam sprawozdawcą Komitetu w dziedzinie innowacji technologii w obszarze niebieskiej ekonomii i niebieskiego rozwoju. Reprezentuje Komitet w relacjach z agendami ONZ oraz instytucjami europejskimi i pozaeuropejskimi.  Jest autorem wielu opinii kształtujących prawo europejskie z dziedziny gospodarki, ochrony środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym oraz innowacji.

Adam Banaszak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ekonomii i zarządzania.

Od 1994 roku  udziela się w samorządach jako radny i ekspert ds. finansów. Jest Członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Klubu Maratońskiego UMK. Regularnie bierze udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą.

Mikołaj Różycki

Zastępca Prezesa PARP

Mikołaj Różycki absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2016 - 2018 pełnił funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE - z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W latach 2004-2016 pracował w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będącej Narodową Agencją dla programów edukacyjnych Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie  przez ponad 10 lat zarządzał różnorodnymi zespołami realizującymi strategiczne programy edukacyjne m.in. "Młodzież w Działaniu" i "Erasmus+".

Ponadto współprowadził liczne programy szkoleniowe i edukacyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oceniał wnioski o fundusze w Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, programie "Dobry Pomysł" oraz programach fundacji korporacyjnych.

Dodatkowo realizował szereg działań doradczych i analitycznych dla dużych, średnich i małych firm w tym startupów. Współprowadził projekt "Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw" oraz pilotażowy program wsparcia innowatorów - "Dobry Pomysł, współrealizowany z Polskim Funduszem Rozwoju.

Przez kilkanaście lat pracował społecznie z dziećmi i młodzieżą, współpracuje jako wolontariusz z różnymi organizacjami pozarządowymi.

Od 2006 roku pisze do prasy i do internetu, poruszając kwestie gospodarcze, społeczne, sportowe, krajoznawcze czy marketingowe. Był redaktorem naczelnym portalu www.mlodziez.org.pl, współprowadził portal www.marketingsportowy.pl, od początku współtworzył miesięcznik akademicki „Koncept”. Pracował w biurach prasowych firm i organizacji w ramach ogólnopolskich wydarzeń społecznych i gospodarczych.

System Zarządzania w PARP

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym

 • W PARP obowiązuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym, którego celem jest wdrożenie i utrzymanie rozwiązań m.in. w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji oraz propagowanie możliwie najwyższych standardów etycznych.
 • Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym i działaniom nieetycznym jest obowiązkiem wszystkich pracowników PARP, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i podczas kontaktów z interesariuszami działań Agencji.
 • Deklaracja PARP w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Panteon Administracji Polskiej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została Laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez biuro Geoland.
 • Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności nowatorskie i wysoko efektywne rozwiązania organizatorskie, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług oraz działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników.
 • Przyznawana nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz samodoskonalenia instytucji wchodzących w skład szeroko pojętej administracji.