1 stycznia 2019

Deklaracja PARP w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020, Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji. PARP zapobiega wszelkim przypadkom nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia odpowiednich służb i organów ścigania.

Uzasadnione podejrzenia nadużyć finansowych w ramach instrumentów wdrażanych przez PARP prosimy zgłaszać do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP.