4 maja 2020

COVID-19: od 4 maja kolejne złagodzenie ograniczeń. Nowe zasady działania centrów handlowych i hoteli

Począwszy od dnia ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14 marca 2020 r., sukcesywnie wprowadzane były rożnego rodzaju ograniczenia w celu zwalczania i minimalizowania skutków epidemii COVID-19, z których wiele dotyka bezpośrednio przedsiębiorców. Proces znoszenia ograniczeń rozpoczął się 19 kwietnia 2020 r., wraz z wejściem w życie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów regulującego obostrzenia stosowane w związku z wystąpieniem stanu epidemii (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r., poz. 697, poz. 750). W pierwszym etapie proces ten objął przede wszystkim sferę życia społecznego, przywrócono np. możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych oraz otwarto parki i lasy. Z wyjątkiem częściowego złagodzenia rygorów funkcjonowania placówek handlowych i usługowych, ustanowione dotychczas ograniczenia działalności gospodarczej, w tym zakazy prowadzenia działalności określonego rodzaju, obowiązywały w niezmienionym kształcie. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) wprowadza w życie drugi z czterech zapowiedzianych etapów znoszenia ograniczeń. Najistotniejsze zmiany w sferze gospodarczej obejmują zniesienie generalnego zakazu prowadzenia działalności w centrach handlowych oraz otwarcie hoteli i innych obiektów noclegowych dla nieograniczonego kręgu gości.

Handel i usługi

Od poniedziałku 4 maja w centrach handlowych, czyli obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 mogą już działać wszystkie sklepy oraz, poza pewnymi wyjątkami, punkty usługowe (dotychczas, na zasadzie wyjątku, dopuszczalna była jedynie działalność sklepów spożywczych, budowlano-remontowych, z artykułami dla zwierząt domowych, drogerii, aptek, kiosków z prasą i stacji paliw oraz świadczenie usług medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych oraz gastronomicznych, polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności, a także prowadzenie punktów odbioru przesyłek). Zakazana na terenie centrów handlowych pozostaje jednak działalność agentów turystycznych i organizatorów turystyki oraz usługi objęte generalnym zakazem prowadzenia działalności,  czyli np. usługi salonów fryzjerskich, klubów fitness czy sal zabaw dla dzieci. Działalność gastronomiczna na terenie centrów handlowych nadal ograniczona jest do przygotowywania i sprzedaży posiłków na wynos lub ich dostarczania.

Prowadzenie handlu lub działalności usługowej na tzw. wyspach handlowych jest dopuszczalne, ale wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:

 • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,
 • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
 • przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba,
 • zapewnione są rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

W tym samym czasie w centrum handlowym nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni na której odbywa się handel lub świadczone są usługi, a zatem, do powierzchni tej nie wlicza się powierzchni np. korytarzy. Analogiczne ograniczenie liczby osób odnosi się również do każdego sklepu lub punktu usługowego znajdującego się w centrum handlowym.

Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało specjalne Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

W zakresie pozostałej działalności handlowej i usługowej, tj. prowadzonej poza centrami handlowymi, aktualne pozostaje ograniczenie liczby klientów do 1 osoby na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub świadczone są usługi. Ograniczenie to dotyczy obecnie wszystkich obiektów – dotychczas dla obiektów o powierzchni do 100 m2 powierzchni limit wynosił 4 osoby na jedno stanowisko kasowe lub stanowisko obsługi. Ograniczenie do 4 osób na jedno stanowisko obowiązuje obecnie jedynie w odniesieniu do stacji benzynowych oraz targowisk.

Nowe rozporządzenie znosi tzw. godziny dla seniorów, czyli ograniczenie polegające na możliwości obsługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 wyłącznie klientów powyżej 65 roku życia. Nie obowiązuje również zakaz handlu w soboty i niedziele w wielkopowierzchniowych (o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) sklepach budowlano-remontowych –  w tym zakresie dostępne są odrębne Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Klienci wszystkich placówek handlowych i usługowych zobowiązani są do noszenia podczas zakupów towarów lub usług rękawiczek jednorazowych, a placówki zobowiązane są do zapewnienia rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Tak jak dotychczas, stanowiska obsługi lub stanowiska kasowe powinny być dezynfekowane co najmniej raz na godzinę.

Hotele i inne obiekty noclegowe

Od 4 maja przestały obowiązywać ograniczenia dotyczące usług hotelarskich, które dotychczas mogły być świadczone jedynie na rzecz personelu medycznego, osób w kwarantannie oraz osób korzystających z noclegu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej. Obecnie hotele i inne obiekty noclegowe otwarte są dla wszystkich, jednak nie może być w nich prowadzona:

 • działalność gastronomiczna – z wyjątkiem usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności lub napojów na wynos lub ich przygotowywaniu i dostarczaniu do pokoi;
 • działalność, której dotyczą ogólne zakazy prowadzenia, czyli np. działalność siłowni, basenów czy sal zabaw dla dzieci.

Również dla usług hotelarskich opracowane zostały przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Pozostałe ograniczenia

Pozostałe ograniczenia działalności gospodarczej obowiązują co do zasady nadal, aż do odwołania. Wyjątki dotyczą działalności sportowej, gdzie z dniem 4 maja przywrócona została m.in. możliwość korzystania z otwartych obiektów sportowych, takich jak np. boiska, pola golfowe czy skateparki, a także kortów tenisowych i ośrodków jeździeckich - jednak z ograniczeniami w zakresie liczby osób jednocześnie przebywających w obiekcie.  Zniesiony został także zakaz działalności bibliotek, archiwów i muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Zakazy prowadzenia działalności wciąż obejmują:

 • gastronomię - z wyjątkiem sprzedaży posiłków na wynos albo ich dostarczania;
 • branżę eventową i wystawienniczą (organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji);
 • zbiorowe formy kultury i rozrywki (działalność teatrów, kin, organizacja koncertów, widowisk);
 • działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (działalność basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw, parków rozrywki);
 • prowadzenie kasyn (z wyjątkiem internetowych);
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne;
 • działalność salonów tatuażu i piercingu;
 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (usługi łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.).

Pozostają także w mocy obowiązki pracodawców dotyczące zapewnienia osobom zatrudnionym środków bezpieczeństwa w postaci:

 • rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;
 • zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 metra – chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

W dotychczasowym kształcie obowiązuje ograniczenie w transporcie zbiorowym osób, polegające na ograniczeniu liczby przewożonych pasażerów do połowy liczby miejsc siedzących w danym pojeździe.

Nadal obowiązuje także regulacja nakazująca udostępnianie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów wskazanych w wojewódzkich planach działania na wypadek wystąpienia epidemii, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli wskazanych w tych planach zakładów leczniczych i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie.

Zniesiony został jednak zakaz wywozu (zbywania) poza Polskę respiratorów i kardiomonitorów, a katalog produktów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek informowania właściwego wojewody, z 36-godzinnym wyprzedzeniem, o zamiarze ich wywozu lub zbycia za granicę, ograniczony został do kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3 oraz ochraniaczy na obuwie (buty).

Kolejny etap znoszenia ograniczeń objąć ma otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a także uruchomienie stacjonarnej gastronomii (jednak z określonymi ograniczeniami sanitarnymi). Dopiero w czwartym etapie nastąpić ma otwarcie salonów masażu, solariów, siłowni, klubów fitness, a także teatrów i kin (również w nowym reżimie sanitarnym).

 

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network 

 

 

Opublikowano: 04.05.2020 09:24
Poprawiono: 04.05.2020 09:37
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: