Pomiń nawigację

1 czerwca 2020 r.

COVID-19: Rusza czwarty etap „odmrażania” gospodarki. Sprawdź, jakie ograniczenia przestaną obowiązywać od 30 maja i 6 czerwca

Ogłoszenie z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od 20 marca stanu epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, oznaczało wprowadzenie licznych ograniczeń w różnych dziedzinach życia, w tym w sferze działalności gospodarczej. Pierwszy etap sukcesywnego znoszenia obostrzeń dotykających przedsiębiorców rozpoczął się 19 kwietnia, kiedy częściowo złagodzono rygory funkcjonowania placówek handlowych i usługowych. W drugim etapie, od 4 maja,  przestał obowiązywać generalny zakaz prowadzenia działalności w centrach handlowych, a hotele i inne obiekty noclegowe otwarte zostały dla nieograniczonego kręgu gości. Trzeci etap objął przede wszystkim uruchomienie od 18 maja stacjonarnej gastronomii oraz branży fryzjerskiej i kosmetycznej (z zachowaniem określonych rygorów sanitarnych).

Czwarty, ostatni etap znoszenia obostrzeń, rozpoczyna się 30 maja, od kiedy to zniesione zostają m.in. limity liczby klientów w sklepach i restauracjach. Poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany dotyczące ograniczeń działalności gospodarczej wprowadzone na mocy nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964, 966). Należy jednocześnie mieć na uwadze, że dla „uwolnionych” w ostatnim czasie branż obowiązują specjalne wytyczne sanitarne,  określające szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników i klientów w trakcie epidemii COVID-19.

Handel i usługi

Od 30 maja przestają obowiązywać dotychczasowe limity w zakresie liczby klientów w placówkach handlowych i usługowych oraz centrach handlowych, tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni lub 4 osoby na jedno stanowisko obsługi w przypadku stacji benzynowych oraz targowisk. Zniesiono również obostrzenia dotyczące prowadzenia działalności w centrach handlowych na tzw. wyspach handlowych. Nadal jednak, aż do odwołania, na terenie centrów handlowych nie jest dopuszczalna działalność agentów turystycznych, a do 5 czerwca działalność obiektów, które do tego dnia objęte będą całkowitym zakazem prowadzenia działalności, takich jak kluby fitness oraz kina.

Tak jak dotychczas, pracownicy w trakcie bezpośredniej obsługi klientów oraz klienci placówek handlowych i usługowych, zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Ponadto klienci powinni podczas zakupów nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk,  a placówki handlowe i usługowe zobowiązane są do zapewnienia takich rękawiczek lub środków do dezynfekcji. Stanowiska obsługi, stanowiska kasowe oraz dystrybutory na stacjach paliw powinny być dezynfekowane co najmniej raz na godzinę.

Gastronomia

Z dniem 30 maja przestaje również obowiązywać limit liczby gości mogących przebywać w restauracji, kawiarni czy barze, wynoszący dotychczas 1 osobę na 4 m2 dostępnej dla klientów powierzchni lokalu. Warunkiem prowadzenia działalności gastronomicznej jest jednak zapewnienie, że obowiązek zakrywania ust i nosa będzie przestrzegany zarówno przez obsługę lokalu, jak i klientów - do momentu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Dla branży gastronomicznej istotne znaczenie będzie miało także dopuszczenie możliwości organizacji od dnia 6 czerwca wesel, przyjęć komunijnych, konsolacji oraz innych przyjęć okolicznościowych - do 150 osób, ale bez obowiązku zakrywania przez uczestników ust i nosa.

Branża fryzjerska i kosmetyczna, salony tatuażu i piercingu

Tak jak dotychczas, salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą funkcjonować pod warunkiem, że w lokalu gdzie świadczone są usługi, przebywać będzie wyłącznie personel oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Zarówno personel, jak i klienci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdjęcie osłony przez klienta jest niezbędne do realizacji usługi. Działalność wznowić mogą również salony tatuażu i piercingu, na zasadach analogicznych jak branża fryzjerska i kosmetyczna.

Usługi hotelarskie

Od 6 czerwca, hotele i inne obiekty noclegowe, oprócz zakwaterowania, usług restauracji, baru, fryzjera czy kosmetyczki, będą mogły oferować swoim klientom również możliwość korzystania z siłowni lub basenu z zachowaniem jednak określonych rygorów sanitarnych.

Branża wystawiennicza i eventowa

Od 6 czerwca prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania jest dopuszczalne, pod warunkiem, że w miejscu imprezy znajdować będzie się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów (z wyłączeniem obsługi) oraz przestrzegania przez nich obowiązku zakrywania ust i nosa.

Kultura i rozrywka

Również od 6 czerwca działalność wznowić mogą kina, teatry, sale koncertowe oraz prowadzona może być działalność w zakresie wszelkich innych zbiorowych form kultury i rozrywki, w tym działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. Publiczność (klienci) muszą jednak przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo, widzom udostępniana może być nie więcej niż połowa liczby miejsc na widowni.

Sport i rekreacja

Od 30 maja (6 czerwca w przypadku basenów, siłowni, klubów fitness i organizacji obozów sportowych) prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby:

  • na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym, organizacja zawodów sportowych odbywała się bez udziału publiczności;
  • w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz zawodach, z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;
  • z basenów korzystało do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;
  • działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników;
  • na siłowniach, w klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się bez udziału publiczności.

Podmioty uprawnione do udostępnienia obiektów oraz organizatorzy wydarzeń lub zajęć sportowych muszą także przestrzegać określonych w rozporządzeniu wymogów sanitarnych, takich jak np. obowiązek dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych oraz zapewnienia osobom korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.

Pozostałe ograniczenia

Całkowity zakaz prowadzenia działalności, aż do odwołania, wciąż obejmuje dyskoteki i kluby nocne.

Nadal obowiązuje także regulacja nakazująca udostępnianie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów wskazanych w wojewódzkich planach działania na wypadek wystąpienia epidemii, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli wskazanych w tych planach zakładów leczniczych i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie.

Pozostają w mocy również obowiązki pracodawców dotyczące zapewnienia osobom zatrudnionym środków bezpieczeństwa w postaci:

  • rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
  • zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Ograniczenie dotyczące liczby pasażerów przewożonych transportem zbiorowym uległo kolejnej modyfikacji. Od 1 czerwca środkami transportu publicznego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • liczba wszystkich miejsc siedzących albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

A zatem w transporcie pozamiejskim oraz przewozach turystycznych, gdzie wykorzystywany jest tabor bez miejsc stojących lub z ich niewielką ilością, ograniczenia w liczbie pasażerów zostały w praktyce zniesione. Nadal jednak w środkach komunikacji obowiązkowe jest zakrywanie przez pasażerów ust i nosa.

Od 30 maja zniesiony został obowiązek informowania właściwego wojewody, z 36-godzinnym wyprzedzeniem, o zamiarze wywozu lub zbycia za granicę środków ochrony osobistej obejmujących kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3 oraz ochraniacze na obuwie.

Z kolei z dniem 6 czerwca przestaje obowiązywać zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, tj. działalności łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.

 

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network 

 

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 01.06.2020 12:58
Poprawiono: 01.06.2020 10:58
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: