Pomiń nawigację

28 listopada 2022 r.

Prawie 18 mln zł z Funduszy Europejskich dla 112 firm w konkursie „Granty na Eurogranty”

W ósmej rundzie drugiego konkursu „Granty na Eurogranty” w 2021 r. złożono 301 wniosków o dofinansowanie projektu. Kwota złożonych wniosków wyniosła ponad 56,7 mln zł. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Alokacja konkursu została zwiększona z 50 mln zł do niemal 69 mln zł.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego wnioskodawcy starają się o zdobycie grantu w ramach programu UE, w szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, LIFE oraz w ramach innych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Social Prerogative and Specific Competencies Lines czy Single Market Programme.

Wśród wniosków rekomendowanych do wsparcia – w ósmej rundzie – znajduje się 30 z województwa mazowieckiego na kwotę niemalże 7 mln zł oraz 82 wnioski z województw innych niż mazowieckie, na kwotę prawie 11 mln zł.

Najwięcej projektów (90 wniosków) dotyczy programu unijnego Horyzont EIC Accelerator.

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w 8. rundzie.

Podsumowanie konkursu „Granty na Eurogranty”

Łącznie we wszystkich rundach konkursu – rekomendowano do dofinansowania 408 projektów na kwotę ponad 71 mln zł. 126 wniosków z województwa mazowieckiego na kwotę ponad 26 mln zł oraz 282 wnioski z województw innych niż mazowieckie, na kwotę ponad 45 mln zł. Rekomendowane projekty w większości dotyczą programu unijnego – Horyzont EIC Accelerator (296 projektów).

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu;
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą - w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w konkursie nr 2/2021.

Te firmy już skorzystały z dofinansowania

Dofinansowanie na maksymalną kwotę 280 060 zł otrzymała firma Bine Sp. z o.o. Zakończony już projekt „Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności do programu EIC Accelerator Pilot” uzyskał prawie maksymalną punktację 14,05 na 15 możliwych. W ramach inicjatywy firma przygotował studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie do programu EIC Accelerator Pilot (SMEI-2b), realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Przedmiotem projektu był rozwój opracowanej przez spółkę technologii Bin-e – inteligentnego, samouczącego się kosza, który automatycznie sortuje wrzucane do niego odpady i segreguje je do 4 frakcji: papier, szkło, plastik, metal. Dodatkowo Bin-e kompresuje zbierany papier i plastik, pozwalając na rzadsze opróżnianie oraz optymalizując proces zarządzania odpadami (zarządzany w ramach platformy IoT).

Firma Fundingbox Accelerator Sp. z o.o., otrzymując dofinansowanie na kwotę 239 310 zł dla „Przygotowania projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Horizon2020 – ICT-58.”. Przedmiotem działania było umiędzynarodowienie – w kontekście wyjścia poza Europę – prowadzonej przez Fundingbox działalności na rzecz transferu i komercjalizacji innowacji, wzmocnienie współpracy i partnerstwa strategicznego pomiędzy krajami Unii Europejskiej a wybranymi krajami Afryki. Projekt w szczególności dotyczył rozwoju afrykańskich sieci innowacji cyfrowych poprzez zapewnianie budowania zdolności technicznych i transferu technologii lokalnym MŚP, samorządom i projektom ukierunkowanym na cyfryzację oraz wdrażanie innowacji cyfrowych.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.11.2022 17:21
Poprawiono: 29.11.2022 16:09
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: