Pomiń nawigację

25 maja 2023 r.

Outplacement – nieoczywista forma pomocy przedsiębiorstwom

W celu przezwyciężania okresowych trudności przedsiębiorstwa nierzadko muszą dokonywać redukcji zatrudnienia. Zwalnianie pracowników, zwłaszcza tych długoletnich, oddanych firmie, nigdy nie jest łatwe ani przyjemne. Na szczęście jest rozwiązanie, które pomoże zarówno pracownikom, jak i pracodawcom przebrnąć przez to niemiłe doświadczenie. Rozwiązaniem tym jest outplacement. 

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) finansowane z funduszy europejskich oraz budżetów poszczególnych województw, które są wdrażane przez urzędy marszałkowskie, przewidują szeroki wachlarz możliwości wsparcia podmiotów rynku pracy. Szczególne wśród nich miejsce znajdują programy związane z przystosowaniem do zmian zachodzących w gospodarce w ramach wsparcia outplacementowego. Przedsiębiorcy mogą dzięki nim utrzymać wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy odpowiedzialnego – dbającego o dobro pracowników nawet w kryzysowym okresie prowadzonej działalności. Głównym celem wsparcia outplacementowego jest bowiem zniwelowanie skutków zwolnień po stronie pracowników poprzez  instrumenty pomocy realizowane przez samych przez przedsiębiorców, prowadzące do podjęcia i utrzymania nowego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

Outplacement - kto może z niego skorzystać?

Wśród uczestników projektów EFS+, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy outplacementowej, są przede wszystkim:

- osoby zwolnione, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy

- osoby przewidziane do zwolnienia, będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika, lub osoby, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy,

- osoby zagrożone zwolnieniem, pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

- osoby odchodzące z rolnictwa, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym, które zamierzają podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

- osoby, którym wygasła umowa na czas określony, a brak możliwości jej przedłużenia wynika z trudnej sytuacji przedsiębiorstwa

Wymieniając uprawnionych do uczestnictwa w projektach outplacementowych, nie sposób nie zauważyć, że osoby te pozostają lub niebawem znajdą się w trudnej sytuacji na rynku pracy nie z własnej winy. Utrata pracy następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Do najczęstszych sytuacji, które do tego doprowadziły, należy zaliczyć m.in.: ogłoszenie upadłości pracodawcy, jego likwidację, działania restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie polegające na likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

W celu skorzystania przez zwalnianych pracowników z możliwości otrzymania wsparcia outplacmentowego przedsiębiorca powinien skontaktować swoich pracowników z podmiotami realizującymi wsparcie (organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje rozwoju regionalnego, placówki systemu oświaty itp.), które wyłonione zostaną w konkursach ogłaszanych przez Urzędy Marszałkowskie w ramach programów realizowanych ze środków EFS+.

Projekty outplacementowe najczęściej mają charakter kompleksowych zestawów działań opartych o indywidualne plany działania. Najczęściej spotykanymi formami pomocy  outplacementowej są:

  • doradztwo zawodowe – odbywa się ono indywidualnie z doradcą zawodowym i może polegać m.in. na pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia, wskazaniu szkoleń, innych instrumentów oraz instytucji, które zwiększą szansę lub pomogą w podjęciu zatrudnienia. Doradca pomaga również określić dalszą ścieżkę zawodową oraz weryfikuje predyspozycje uczestnika do prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym etapie powstaje Indywidualny Plan Działania, który zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji uczestnika, formy pomocy, z których będzie mógł skorzystać uczestnik w ramach projektu, działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz planowane terminy i liczby konkretnych form wsparcia.
  • pośrednictwo pracy – odbywa się w formie grupowej (np. nauka przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowanie do uczestniczenia w rozmowach rekrutacyjnych) oraz indywidualnie np.: udzielanie wskazówek i pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, przedstawienie przez pośrednika ofert pracy, organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
  • szkolenia zawodowe – mają umożliwić uczestnikom uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych tak, aby zwiększyć ich szansę na podjęcie zatrudnienia zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Ich efektem zawsze powinno być nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji, które zostaną potwierdzone odpowiednim zewnętrznym certyfikatem, dyplomem lub innym dokumentem. Oprócz samej usługi szkoleniowej uczestnicy mają zagwarantowane pokrycie kosztów egzaminów, dojazdów na miejsce szkolenia, niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, a wielu przypadkach również wypłacane jest uczestników stypendium szkolenie, którego wysokość ustalana jest na podstawie kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • studia podyplomowe – na kierunku wybieranym zgodnie z analizą kompetencji uczestnika projektu, która jest zawarta w Indywidualnym Planie Działania. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest m.in. do podpisania umowy finansowania studiów podyplomowych, systematycznego realizowania programu studiów oraz ich ukończenia wraz z przystąpieniem do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie.
  • staże zawodowe – skierowane są do osób, które najczęściej zakończyły już etap szkoleń zawodowych i potrzebują zgodnie z Indywidualnym Planem Działań nabrania doświadczenia w nowym zawodzie, gdzie wykorzystają nowo nabyte umiejętności. Trzy- i sześciomiesięczne staże zawodowe są realizowane są wymiarze 8 godzin dzienne, a uczestnik otrzymuje za nie wynagrodzenie w wysokości 120 % podstawy kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – obejmuje szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Na początkowym etapie realizowane jest wsparcie szkoleniowe, w ramach którego uczestnicy poznają podstawy księgowości, prawa pracy i prawa podatkowego oraz przygotowują biznesplan. Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ustalana jest na podstawie sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wsparcie pomostowe, które przyznawane jest na okres od 6 do 12 miesięcy, pozwala przedsiębiorcy finansować koszty bieżące związane z prowadzeniem działalności (składki ZUS, koszty opłat telekomunikacyjnych, wydatki na media, czynsz, zlecenie obsługi księgowej, marketingowej czy informatycznej). Warunkiem koniecznym, aby wymienione formy pomocy były dotacją bezwrotną, jest prowadzenie nieprzerwanie przez 12 miesięcy działalności gospodarczej oraz niezaleganie przez ten okres z opłatami na rzez ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Harmonogramy konkursów na rzecz projektów outplacementowych znajdziecie Państwo na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 25.05.2023 12:54
Poprawiono: 25.05.2023 10:53
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: