Pomiń nawigację

31 maja 2023 r.

66 mln zł na „Rozwój oferty klastrów dla firm”. PARP rusza z kolejnym konkursem z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 30 maja 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków do konkursu mającego na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra. O dofinansowanie mogą starać się Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych oraz koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych.

Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów uczestniczących w klastrze, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna oraz pozostałe organizacje wspierające.

Już od 2005 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi szereg działań wzmacniających politykę klastrową i upowszechniających wiedzę o tych sieciach współpracy w Polsce i na świecie. PARP uczestniczyła m.in. w tworzeniu systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych oraz w pracach Grupy roboczej, która wypracowała Kierunki rozwoju polityki klastrowej po 2020 r. Ponadto udzielaliśmy takżę wsparcia finansowego na realizację projektów klastrowych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w konkursach: “Umiędzynardowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”. Obecnie można składać wnioski do konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm”.

Zgodnie z najnowszymi badaniami zamieszczonymi w raporcie „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022” cyfryzacja i rozbudowane procesy zarządcze to zdecydowanie największe atuty klastrów funkcjonujących na terenie kraju. W obszarze cyfryzacji najlepsze wyniki pod względem mediany osiągnęły klastry bardzo duże i funkcjonujące dłuższy czas, a także posiadające status Krajowych Klastrów Kluczowych. Wśród innych mocnych stron klastrów objętych badaniem zaobserwowano także aktywność rynkową i marketingową, oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, a także duży potencjał kierujący do umiędzynarodowienia. W ocenie członków klastrów, uczestnictwo w pracach klastra przynosi duże korzyści (53,6% badanych).

Nowe działanie ma na celu rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) oraz ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez projektowanie i wdrażanie nowych lub znacząco ulepszonych usług. Dotyczy to oferty w takich obszarach strategicznych jak: transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka niskoemisyjna, nowoczesna edukacja, w tym wsparcie internacjonalizacji oferty Krajowych Klastrów Kluczowych na wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się oferta klastra i członków biorących udział w projekcie. Program zakłada podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego oraz infrastrukturalnego.

– Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 66 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 85%, w zależności od rodzaju wydatku i zapotrzebowania. Koordynatorzy klastra mogą przeznaczyć dofinansowanie m.in. na działania inwestycyjne, takie jak zakup środków trwałych, licencji, patentów, roboty budowlane, a także na działania dla członków klastra związane np. z prezentacją oferty produktowej na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach czy misjach gospodarczych. Pozwoli to na budowę kompleksowej oferty usługowej dla członków klastrów biorących udział w projektach – wskazał Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co można pozyskać dofinansowanie

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” może być przeznaczone na:

 • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
 • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
 • działania związane z umiędzynarodowieniem oferty produktowej klastra, w tym na misjach gospodarczych, targach.

W ramach programu dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na jeden z dwóch obszarów:

 • rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług;
 • rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania:

 • Wydatki operacyjne, w tym m.in. koszty personelu, szkoleń, wynajem pomieszczeń,
  tłumaczenia, usługi eksperckie.
 • Wydatki inwestycyjne, w tym m.in. zakup środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wydatki związane z internacjonalizacją, w tym m.in. koszty delegacji, opłaty
  rejestracyjne za udział w wydarzeniach, koszty organizacji i obsługi stoisk.
 • Wydatki uzupełniające, w tym m.in. koszty najmu infrastruktury badawczej i
  demonstracyjnej, usługi doradcze, koszty uzyskania certyfikatów.

Szczegółowe informacje o konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” znaleźć można na stronie PARP.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem programu jest wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 31.05.2023 15:45
Poprawiono: 01.06.2023 09:51
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: