Pomiń nawigację

24 stycznia 2024 r.

Nowe narzędzie do zbadania kondycji przedsiębiorstwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia osobom zarządzającym podmiotami gospodarczymi samodzielną autodiagnozę firm, która pozwoli określić ich ekonomiczną kondycję. To informatyczne narzędzie – przygotowane i wdrożone w związku z realizacją projektu: „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków unijnych – cały czas może być przydatne przedsiębiorcom i szefom firm.

W dzisiejszej, mocno dotkniętej rozmaitymi kryzysami gospodarce, warunki prowadzenia własnego biznesu są bardzo zmienne. Działalność, która jeszcze rok temu przynosiła wysokie zyski firmie, dziś może generować równie duże straty, wpływając negatywnie na fundamenty jej istnienia.
Na znaczeniu przybierają więc instrumenty pozwalające przedsiębiorcom szybko uzyskiwać informacje o symptomach pogarszającej się sytuacji firmy, tak by móc im zaradzić już na wczesnym stadium i nie były one początkiem głębszego kryzysu. W tym właśnie celu PARP przygotowała interaktywną autodiagnozę dla przedsiębiorców, którzy na podstawie danych finansowych oraz niefinansowych, uzyskają skondensowaną informację co do sytuacji, w jakiej znajdują się prowadzone przez nich firmy.

Formularz, do którego wpisuje się dane potrzebne do przygotowania autodiagnozy, uwzględnia wielkość i charakterystykę przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługowo-handlowe) i zawiera:

-  ogólne dane przedsiębiorstwa, takie jak wielkość, data rozpoczęcia działalności, wiodące PKD, okresy rozliczeniowe, dla których ma zostać wykonana diagnoza itd.;

- wskaźniki niefinansowe m.in. wskaźnik rotacji kadry kierowniczej, rotacji zatrudnienia, przeterminowanych faktur, terminowości dostaw, retencji klientów;

- dane finansowe przedsiębiorstwa m.in. wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów, wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia, wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży, wskaźnik zadłużenia ogółem, wskaźnik cyklu konwersji zobowiązań krótkoterminowych, wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik rentowności aktywów[1].

Po poprawnym wypełnieniu powyższych trzech części ankiety, następuje natychmiastowe diagnozowanie i wygenerowanie kolejnej strony ankiety – którą stanowi informacja o kondycji przedsiębiorstwa, w pięciostopniowej skali zagrożenia upadłością.

Ankietę można wypełnić  bez podawania danych mogących zidentyfikować przedsiębiorstwo.

Udostępnione narzędzie nie jest oczywiście zero-jedynkową odpowiedzią na pytanie, czy firma jest
w trudnościach finansowych, czy nie. Niski wynik uzyskany w autodiagnozie powinien jednak wzbudzić w przedsiębiorcach czujność i zasygnalizować, że w przedsiębiorstwie narastają niekorzystne dla jego rozwoju trendy, które negatywnie rzutują na kondycję firmy i wymagają działań ze strony osób decyzyjnych. Oprócz waloru poznawczego i edukacyjnego, narzędzie będzie również w miarę możliwości elementem wspomagającym wdrażanie projektów w ramach kolejnych konkursów i projektów skierowanych do firm w okresowych trudnościach.

Autodiagnozy można dokonać na stronie punktu informacyjnego SWO https://www.parp.gov.pl/punkt_informacyjny w zakładce „autodiagnoza dla przedsiębiorstw”.

Oprócz autodiagnozy na stronie punktu informacyjnego SWO przedsiębiorcy mogą znaleźć również interesujące i wartościowe artykuły na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz informacje o innych formach wsparcia adresowanych do firm w okresowych trudnościach będących w agendzie PARP oraz inny instytucji publicznych i podmiotów sektora NGO.

--

[1] W przypadku mikroprzedsiębiorstw z racji ograniczonej możliwości opracowania wskaźników finansowych,
w wariancie tym połączono wskaźniki niefinansowe z jednym wskaźnikiem finansowym – przychodami.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 24.01.2024 15:33
Poprawiono: 24.01.2024 14:36
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: