Pomiń nawigację

23 kwietnia 2024 r.

Informacja o wynikach oceny projektów w trzecim naborze w ramach Ścieżki SMART dla MSP – naborze tematycznym Dostępność

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o wynikach oceny spełnienia kryteriów przez projekty złożone w ramach trzeciego naboru wniosków do „Ścieżki SMART – nabór tematyczny Dostępność” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Działanie ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań zaspokajających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Wnioski w ramach trzeciego naboru do „Ścieżki SMART” były przyjmowane od 6 lipca do 15 listopada 2023 r. O dofinansowanie mogli ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złożone w naborze projekty zostały ocenione merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych zgodnie z kryteriami wyboru projektów. 13 projektów otrzymało ocenę pozytywną.

Pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania.

Zawarcie umowy o dofinansowanie będzie możliwe po potwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w § 9 Regulaminu wyboru projektów.

Weryfikacji podlega m.in. status MŚP, w tym kwestie powiązań osobowych i kapitałowych, przesłanki wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania wynikające z przepisów, kwestie karalności i zaległości w należnościach publicznoprawnych, przesłanki wykluczenia w związku z sankcjami dotyczącymi wojny w Ukrainie, sytuacja finansowa, objęcie obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej[1], jeżeli PARP przed zawarciem umowy o dofinansowanie poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu - projekt zostanie skierowany do ponownej oceny w stosownym zakresie.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty, które:

  1. zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów zgodnie z kryteriami wyboru projektów oraz
  2. spełniają w zakresie projektów i wnioskodawców przesłanki zawarcia umowy o dofinansowanie określone w Regulaminie wyboru projektów, co potwierdza weryfikacja dokonana przez PARP.

PARP nie udzieli dofinansowania w przypadku braku spełnienia przesłanek określonych w § 9 Regulaminu wyboru projektów. W szczególności, PARP nie może zawrzeć umowy o dofinansowanie w przypadkach, o których mowa w art. 61 ust. 3 i 8 ustawy wdrożeniowej  oraz w art. 6b ust. 3 ustawy o utworzeniu PARP[2]. Ponadto PARP może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie w przypadkach, o których mowa w art. 6b ust. 4 – 4b ustawy o utworzeniu PARP.

Listy projektów

Listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie znajdują się w zakładce „Wyniki i archiwum”. Każdy wnioskodawca będzie mógł sprawdzić aktualny status swojego wniosku logując się do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

Niezwłocznie po publikacji informacji o wynikach oceny projektów PARP przystąpi do wysyłania pism informujących o wyniku oceny. Każdy wnioskodawca otrzyma indywidualną korespondencję drogą pisemną na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o dofinansowanie albo elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP (jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie adres skrzynki e-PUAP). W przypadku wniosków ocenionych pozytywnie PARP wezwie do dostarczenia dokumentów niezbędnych do dalszej weryfikacji.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały negatywną ocenę mają prawo do złożenia protestu zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru projektów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma o negatywnym wyniku oceny projektu.

Więcej informacji o działaniu „Ścieżka SMART - nabór tematyczny Dostępność” znajduje się na stronie PARP.

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. poz. 1079, z późn. zm.).

 

[2] Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2024 r. poz. 419)

 

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 23.04.2024 15:37
Poprawiono: 23.04.2024 13:45
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: