Pomiń nawigację

Wzornictwo w MŚP

Cel finansowania:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

 • 28 kwietnia 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 9 maja 2023

  Start składania wniosków

 • 20 września 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

3 000 000 PLN

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Szczegółowy opis

Cel działania

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Instruktaż wypełniania wniosku w GW do działania 1.4 Wzornictwo w MŚP, FEPW 2021-2027

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

3 000 000 PLN

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Tak. Instytucja Pośrednicząca może przeprowadzić kontrolę w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. W takim przypadku termin na wezwanie do uzupełnień i poprawy wniosku o płatność oraz termin zatwierdzenia wniosku o płatność może ulec wydłużeniu o okres niezbędny do wykonania zaleceń wynikających z ostatecznej informacji pokontrolnej.

W przypadku zakupu używanego środka trwałego należy załączyć:

 • oświadczenie podmiotu zbywającego, że zakup środka trwałego nie był współfinansowany z udziałem środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 • oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
 • oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać wystawienie zlecenia płatności w różnych przypadkach, m.in. gdy Beneficjent nie złoży Harmonogramu płatności w terminie lub gdy wystąpi podejrzenie, że Projekt jest realizowany niezgodnie z Umową. Instytucja Pośrednicząca również może wstrzymać wystawienie zlecenia płatności, gdy powzięła informacje od organów ścigania lub innych uprawnionych organów kontroli, a także do czasu wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych. Wystawienie zlecenia płatności może również być wstrzymane w sytuacji, gdy Instytucja Pośrednicząca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie zachowania przez Beneficjenta obowiązujących zasad i procedur związanych z wyborem wykonawcy i zakupem przez niego towarów lub usług w ramach projektu.

Zlecenie płatności jest wystawiane w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że Instytucja Pośrednicząca  nie ponosi odpowiedzialności za brak zatwierdzenia wniosku o płatność, brak wystawienia zlecenia płatności lub opóźnienia w przekazywaniu środków na rachunek bankowy Beneficjenta wynikające z przyczyn od niej niezależnych, jak np.  brak dostępności środków na rachunkach, z których realizowane są wypłaty dofinansowania, opóźnienia w przekazywaniu płatności z przyczyn leżących po stronie płatnika, rozwiązanie umowy, czy podejrzenie lub stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości.  

W takim przypadku Beneficjent może złożyć wniosek Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2021.

Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać płatność dla Beneficjenta w przypadku braku postępu w realizacji Projektu, braku złożenia przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, powzięcia informacji od organów ścigania lub innych uprawnionych organów kontroli o trwających czynnościach lub postępowaniu przygotowawczym bądź sądowym, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu, niezachowania warunków rozliczenia pobranych transz zaliczki określonych w Umowie oraz do czasu wykonania zaleceń wynikających z ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli Projektu. W przypadku podjęcia przez Instytucję Pośredniczącą decyzji o wstrzymaniu albo odmowie zatwierdzenia wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca informuje o tym Beneficjenta.

Przy wyborze wykonawców Beneficjenci dofinansowania zobowiązani są do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny z zachowaniem przepisów i zasad wynikających odpowiednio z ustawy Prawo zamówień publicznych lub z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027. Przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, beneficjenci są zobowiązani do zamieszczania ogłoszeń w serwisie Baza Konkurencyjności (na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby cały proces wyboru wykonawcy zamówienia przebiegał zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

PARP ma maksymalnie 100 dni od zakończenia naboru na ocenę wszystkich projektów złożonych w naborze.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w bieżącym naborze to 100 mln zł.

Okoliczności, które mogą wpłynąć na datę zakończenia naboru to: zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru, złożenie w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze, długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować