Komunikaty

20.09.2021

Przypomnienie ważnych zasad dotyczących przygotowania projektów i wypełniania wniosków o dofinansowanie do działania 6.2 POIR

Szanowani Państwo,

 

pragniemy przypomnieć i podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny projektów w ramach działania 6.2 POIR oraz zgodnie z brzmieniem Instrukcji wypełniania wniosku zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych (60 000,00 zł), jak i minimalna wartość dofinansowania (51 000,00 zł) dotyczy wydatków dotyczących zakupu usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji.

 

Ponadto zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia w Generatorze Wniosków kompletu danych dotyczących szczegółowych wydatków w ramach kwoty ryczałtowej, które będą prezentowane w tabeli wniosku SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU - Opis wydatków rozliczanych ryczałtowo. Należy przedstawić dane o wszystkich wydatkach szczegółowych sumujących się do kwot ryczałtowych w zadaniach.

 

Dodatkowo przypominamy, aby wypełniając Harmonogram rzeczowo-finansowy w części zakres finansowy przy określaniu danej kwoty ryczałtowej posługiwać się Tabelą 1. "Wskaźniki dla kwot ryczałtowych" zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 32), która konkretnie wskazuje dla każdej kwoty ryczałtowej prawidłowy wskaźnik oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego realizację wskaźnika i rozliczenie kwoty ryczałtowej.

 

Zwracamy uwagę, że w przypisie do Tabeli nr 1 „Wskaźniki dla kwot ryczałtowych” w Instrukcji wypełniania wniosku wskazano: „Ze względów technicznych Lista rozwijana w Generatorze Wniosków zawiera skróty nazw dokumentów wymaganych dla potwierdzenia realizacji wskaźnika, których pełne brzmienie zawarte jest poniżej w tabeli nr 1.”

 

W związku z tym rozwijanej listy zestawów dokumentów wymaganych dla potwierdzenia realizacji wskaźników, udostępnionej w Generatorze Wniosków w tabeli Zakres finansowy - Wydatki rozliczane ryczałtowo, nie należy odczytywać dosłownie, lecz jako skrót, zapis uproszczony, reprezentujący rzeczywiste wymogi, uszczegółowione w Instrukcji wypełniania wniosków i opublikowanym wzorze Umowy o dofinansowanie (§ 8 ust. 3) i których spełnienie (zgodnie z ich pełnym brzmieniem i znaczeniem wskazanym w tych dokumentach) będzie wymagane do rozliczenia projektu.