Pomiń nawigację

Komunikaty

11.05.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/20 „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich –makroregion nr 3 i 4”

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści regulaminu konkursu w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/20).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) w regulaminie konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/20 zostają wprowadzone następujące zmiany:

 • Rozdział 1 – Podstawy prawne, pkt. 1 dodanie podstawy prawnej (str. 5) – ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 694);
 • Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku, wprowadzenie zastrzeżenia w pkt 10 oraz dodanie pkt 10a (str. 20) – możliwość złożenia wniosku
  o dofinansowanie po terminie określonym w Regulaminie konkursu w sytuacji,
  gdy wynika to bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, przy czym opóźnienie
  w złożeniu wniosku nie może przekroczyć 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru;
 • Podrozdział 8.2 Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie, dodanie pkt 4a (str. 22) – możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie wniosku
  o dofinansowanie oraz na poprawienie oczywistych omyłek do 30 dni kalendarzowych – w uzasadnianych przypadkach na wniosek wnioskodawcy;
 • Rozdział 9 – Procedura odwoławcza (str. 31)
  1. wprowadzenie zastrzeżenia w pkt 3 i dodanie pkt 3a i 3b – możliwość przedłużenia terminu na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek o 30 dni kalendarzowych, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, w przypadku gdy jest to związane z COVID -19; wnioskodawca składa wniosek za pomocą Systemu Oceny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Wynik rozpatrzenia wniosku PARP przekazuje wnioskodawcy również systemem SOWA.
  2. dodanie pkt 3c – możliwość wniesienia protestu w formie elektronicznej
   za pośrednictwem systemu SOWA w przypadku gdy jest to związane
   z COVID -19;
  3. dodanie pkt 6 – możliwość przedłużenia terminu na rozpatrzenie protestu przez PARP o 30 dni kalendarzowych w przypadku gdy jest to związane
   z COVID -19, o czym PARP informuje wnioskodawcę za pomocą systemu SOWA.

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z poźn. zm.) i nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ich ogłoszenia.