Pomiń nawigację

Infrastruktura

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej

Beneficjent

GMINA LUBLIN

Wartość projektu

0,00 PLN

Wartość dofinansowania

0,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Zrównoważony transport miejski

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również na terenie gmin ościennych.

W ramach robót budowlanych zrealizowano przebudowę i rozbudowę ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań oraz przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera-Kompozytorów Polskich z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej. Przy ul. Choiny, na granicy miasta, powstała pętla autobusowa z parkingami typu Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride oraz punkt ładowania autobusów elektrycznych. Na drogach objętych projektem rozbudowano system dynamicznej informacji przystankowej.

W ramach realizacji projektu zakupiono tabor – autobusy spalinowe o normach spalania Euro VI, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podpisano także umowę na dostarczenie 10 szt. trolejbusów, które również posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami m.in. niską podłogę na całej długości pojazdu, wyposażenie w tzw. „przyklęk”, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a, informację głosową, wyświetlacze informacji pasażerskiej o wysokim kontraście. Zamówiono także dostarczenie autobusów elektrycznych.

Planowana jest również budowa systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta, co pozwoli na wygodne korzystanie z transportu miejskiego.

Dzięki realizacji projektu znacznemu skróceniu uległ czas podróży, powodując tym samym szybkie i sprawne połączenie dzielnic Lublina oraz sąsiadujących gmin ościennych LOF z centrum miasta. Lepsza organizacja transportu i zakup ekologicznego taboru przyczyniły się do integracji komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta. Połączenie różnych form transportu, w tym publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową) pozytywnie wpływa na zwiększenie mobilności użytkowników.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 2.1 Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 193 741 507,11 PLN
  • Wartość dofinansowania: 139 382 188,32 PLN