Pomiń nawigację

Grzegorz Sinacki

Główny Specjalista, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem.

Urzędnik Służby Cywilnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji państwowej. Wieloletni pracownik Ministerstwa Rozwoju i Technologii (d. Ministerstwo Gospodarki) zajmujący się szeroką tematyką polityki handlowej UE i WTO.

Na poziomie Unii Europejskiej zajmuje się sprawami związanymi z eliminacją barier w handlu i inwestycjach w polskim eksporcie na rynki pozaunijne. W ramach polityki handlowej Unii Europejskiej, jako delegat Polski, uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Dostępu do Rynku (MAAC) w Brukseli, gdzie koordynuje stanowisko Polski, prezentuje i współpracuje z Komisją Europejską, krajami UE oraz biznesem UE w zakresie podejmowania działań dla usuwania nieuzasadnionych barier w handlu dla polskich przedsiębiorców. W tym obszarze zabiega również o polskie interesy gospodarcze w ramach konsultacji bilateralnych przedstawicieli Komisji Europejskiej z delegacjami krajów trzecich oraz spotkań bilateralnych polskiej administracji z krajami pozaunijnymi.

Na poziomie Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach prac Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (TBT) w Genewie, jest przedstawicielem Polski i koordynuje prace dot. eliminowania technicznych barier w handlu dla polskiego eksportu.

Reprezentuje również Polskę na posiedzeniach Komitetu TBR (Trade Barier Regulation) zajmującego się zgłaszanymi przez biznes UE skargami na restrykcje w handlu krajów trzecich, jak i prowadzonych dochodzeń przez Komisję Europejską w tym zakresie. 

Promuje działania polskiej administracji (MRiT) w zakresie narzędzi polityki handlowej UE i WTO dotyczących wsparcia polskich przedsiębiorców w skutecznej ekspansji eksportowej na rynkach zagranicznych.

Jest uczestnikiem prac międzyresortowego Zespołu ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich identyfikującego bariery w dostępie do krajów pozaunijnych istotnych dla polskich przedsiębiorców.

Jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem dotyczącym składania notyfikacji Polski do WTO w kwestii wypracowywania legislacji krajowej w celu eliminacji potencjalnych barier technicznych w handlu (Komitet TBT).