Izabela Wójtowicz

Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo od 1998 r. związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (do 2000 r. działającą jako Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw), gdzie zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Była odpowiedzialna za programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych Phare, a następnie programy finansowane z funduszy strukturalnych: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Aktualnie jest zaangażowana w realizację instrumentów dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia (wsparcie w obszarze B+R, wzornictwa, wdrażanie innowacji), a także przygotowanie Program Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, lata 2014-2021.

Firma / Instytucja: PARP

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.