Autorzy: Maja Branka, Marcin Dadel

Konsultacje społeczne z perspektywą płci przedsięwzięć PPP

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-114-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy Państwa do lektury publikacji na temat uwzględniania zasady gender mainstreaming – czyli polityki równości szans kobiet i mężczyzn – w procesie konsultacji społecznych. Konsultacje w Polsce, jak dotąd, nie cieszą się wielką popularnością, choć jak pokazuje „Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” opracowany przez pracownię badań i innowacji społecznych STOCZNIA oraz MillwardBrown SMG/KRC, doświadczenia są różne.

Tą publikacją chcemy Państwa zachęcić nie tylko do prowadzenia konsultacji w ogóle, ale do prowadzenia takich konsultacji, które będą wrażliwe na płeć, to znaczy będą uwzględniać obecność kobiet i mężczyzn na etapie planowania, realizacji i ewaluacji konsultacji. Wbrew obiegowym opiniom zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma duże znaczenie przy planowaniu projektów infrastrukturalnych, które są najczęstszym przedmiotem partnerstw prywatno-publicznych. Kobiety i mężczyźni – ze względu na pełnione role i płeć kulturową – różnią się postrzeganiem problemów i potrzebami, które mają w odniesieniu do miejsc użyteczności publicznej i planowania przestrzeni. Kiedy do perspektywy płci dodamy jeszcze wymiar wieku i niepełnosprawności, wówczas możemy zauważyć mozaikę grup o różnorodnych potrzebach. Aby móc odpowiedzieć na potrzeby tych grup i uwzględnić ich głos w planowaniu projektów, potrzebujemy uwzględnić obecność tych grup w procesie konsultacji społecznych. Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne stanowią 16,3%1 polskiego społeczeństwa. Najwyższy wskaźnik jest w województwie lubelskim i wynosi on 20,3% – oznacza to, że co piąta osoba w tym regionie ma jakiś stopień niepełnosprawności i może doświadczać trudności związanych z barierami w korzystaniu z obiektów czy usług użyteczności publicznej. Według prognoz demograficznych, w ciągu najbliższych 20 lat, w naszym kraju znacząco wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym2. Wyraźna korelacja między wiekiem, a trudnościami w funkcjonowaniu pokazuje, że powinniśmy traktować kwestię dostępności przestrzeni, jako kluczową dla utrzymania aktywności starzejącej się części społeczeństwa.

Niniejsza publikacja zbiera różne badania, doświadczenia oraz dobre praktyki. Z założenia nie opisujemy w szczegółach wszystkich aspektów konsultacji społecznych, ale skupiamy się na tym, co jest istotne z perspektywy realizacji zasady równych szans. Odsyłamy Państwa do innych pozycji, które uszczegóławiają prowadzenie procesów konsultacyjnych, choć bez wyraźnie położonego akcentu na kwestie równościowe.

Spis treści

I. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
a. Prawne aspekty gender mainstreaming
b. Dyskryminacja i jej rodzaje
c. Gender mainstreaming w praktyce
d. Gender mainstreaming a partycypacja społeczna
e. Korzyści z uwzględniania gender mainstreaming w konsultacjach społecznych
II. Konsultacje społeczne
a. Praktyczne znaczenie konsultacji społecznych
b. Prawne aspekty konsultacji społecznych
c. Zasady dobrych konsultacji społecznych
d. Konsultacje społeczne – dlaczego się nie udają?
f. Bariery i złe praktyki
g. Przygotowanie konsultacji – najczęściej popełniane błędy
h. Konsultacje: nastawienie urzędników i utrudniające przekonania
III. Uwzględnianie równości szans w konsultacjach społecznych
a. ZASADA 3U równościowych konsultacji:
b. Uznanie – Udział – Uwzględnianie
c. Jak prowadzić konsultacje z równościową perspektywą – wskazówki
IV. Standard minimum równościowych konsultacji – lista sprawdzająca
V. Dodatkowe informacje
a. Lista równościowych organizacji
b. Inspiracje: spis przydatnych publikacji
c. Przydatne strony internetowe

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Raport

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań