Autorzy: Patrycja Antosz, Barbara Worek, Anna Strzebońska, Katarzyna Stec

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2018

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport „Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe” powstał w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego i podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2017 pośród dorosłych Polaków i instytucji należących do sektora szkoleniowo-rozwojowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 r. prowadzi największy projekt badawczy diagnozujący rynek pracy i podaż kompetencji w Polsce i jeden z większych w Europie. Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie śledzenia poziomu i struktury zatrudnienia, trendów na rynku pracy. Badanie pozwala na identyfikację obszarów niedopasowania kompetencji wśród osób w wieku produkcyjnym do potrzeb i wyzwań na rynku pracy. Wyniki badań są podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych, takich jak: nauka i edukacja, polityka zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości. Niniejszy raport pozwala spojrzeć na zagadnienie rozwoju kompetencji od strony popytowej – zapotrzebowania na różne formy kształcenie i aktywności edukacyjnej  osób dorosłych oraz podażowej – instytucji świadczących usługi rozwojowe.

Spis treści

Strona popytowa rynku usług rozwojowych – uczące się osoby dorosłe
Główne wnioski
Metodologia badania osób dorosłych
Metodologia badania osób dorosłych
Ogólna charakterystyka próby
Forma pytań o podnoszenie kompetencji w badaniu BKL, edycja 2016-2023
Zastosowane klasyfikacje
Definicje kluczowych pojęć
Strona popytowa rynku usług rozwojowych – uczące się osoby dorosłe
Podstawowe wskaźniki aktywności edukacyjnej dla osób w wieku 18-64 oraz 25-64 lata
Aktywność edukacyjna – uczenie się formalne i pozaformalne
Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym
Rodzaje uczenia się pozaformalnego
Inne formy uczenia się w miejscu pracy
Kto finansował pozaformalne uczenie się?
Motywacje do rozwoju umiejętności zawodowych
Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności
Przyczyny nieuczestniczenia w kształceniu się pozaformalnym
Nieformalne uczenie się
Rola certyfikatów/licencji w rozwoju kariery zawodowej

Strona podażowa rynku rozwojowego: sektor szkoleniowo-rozwojowy
Główne wnioski
Metodologia badania instytucji i firm świadczących usługi rozwojowe
Dane - badanie instytucji i firm świadczących usługi rozwojowe
Sposoby prezentacji wyników
Strona podażowa rynku rozwojowego: sektor szkoleniowo-rozwojowy
Charakterystyka podmiotów świadczących usługi rozwojowe
Typ firm i instytucji objętych badaniami
Staż i wielkość podmiotów objętych badaniami
Obroty w sektorze rozwojowym i źródła finansowania usług rozwojowych
Ocena kondycji finansowej
Zasięg działania badanych podmiotów
Kadra sektora szkoleniowo-rozwojowego
Klienci korzystający z usług rozwojowych
Oferta usług rozwojowych
Formy oferowanych usług rozwojowych
Sposób realizacji: dostęp otwarty i zamknięty
Tematyka usług rozwojowych
Wydatki na rozwój kadry merytorycznej
Kompetencje kadry kierowniczej

Aneks: Wskaźniki aktywności edukacyjnej, dane populacyjne

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań