Pomiń nawigację
niebieski symbol graficzny oraz napis Baza Usług Rozwojowych

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim realizowane jest Działanie 8.19 Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: SzOP FEdKP), w ramach którego realizowane są usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR dla osób dorosłych z własnej inicjatywy, uczestniczących we wsparciu - cel szczegółowy (g) EFS+.
Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 22 listopada 2023 roku.

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w Działaniu 8.5 SzOP FEdKP realizowane są usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR dla pracodawców - cel szczegółowy (d) EFS+. Więcej informacji poniżej. 

Projekty dla Osób dorosłych

Nazwa projektu: Kierunek - Rozwój

Operator:  Województwo Kujawsko-Pomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Data rozpoczęcia projektu: 01.11.2023

Data zakończenia projektu: 30.04.2026

Cel projektu: Celem projektu pn. „Kierunek - Rozwój” realizowanego przez WUP w Toruniu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy zdecydują się skorzystać z proponowanego im wsparcia.

Grupa docelowa: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe chcące z własnej inicjatywy nabywać kompetencje lub kwalifikacje, które mieszkają w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny lub pracują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: całkowita wartość projektu: 41 348 249,80 PLN, wartość dofinansowania usług rozwojowych: 20 557 440,00 PLN

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: 5 760,00 PLN/os.

Projekty dla Pracodawców

Nazwa projektu: Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Operator: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2023 

Data zakończenia projektu: 30.06.2025                

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.           

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do:

- pracowników zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami,

- właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw/pracodawców wspomagając proces zmiany danego przedsiębiorstwa/pracodawcy w tym przekształcenia profilu działalności, czy optymalizacji procesów zarządzania.

W projekcie mogą brać udział zarówno mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne), jak również duże przedsiębiorstwa, czy podmioty inne niż przedsiębiorstwa (w tym podmioty administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracownicy           

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 18 756 453,50 PLN             

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 70%, z wyjątkiem
 mikroprzedsiębiorstw, dla których intensywność wsparcia wyniesie 80%.

Dodatkowe preferencje i 80 % poziom dofinansowania przewidziano dla: usług rozwojowych o zakresie tematycznym związanym z zieloną transformacją, gospodarką o obiegu zamkniętym i cyfrową transformacją oraz dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego przedsiębiorcę w okresie realizacji projektu wyniesie:

- mikroprzedsiębiorstwa – 15 000 PLN (firmy jednoosobowe 7 000 PLN),

- małe-przedsiębiorstwa – 40 000 PLN,

- średnie-przedsiębiorstwa – 150 000 PLN,

- duże-przedsiębiorstwa – 200 000 PLN,

- podmioty inne niż przedsiębiorstwa (w tym podmioty administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) – 100 000 PLN.

Przy czym:

- maksymalne dofinansowanie przypadające na jednego pracownika wynosi 7 000 PLN,

- maksymalne dofinansowanie na jeden podmiot/przedsiębiorstwo usług o charakterze doradczym wynosi 10 000 PLN,

- cena usług w przeliczeniu na jedną osobogodzinę nie odbiega w sposób rażący od cen

analogicznych usług w BUR,

- co do zasady intensywność wsparcia wynosi 70% - z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw i wybranych usług rozwojowych(wymienionych powyżej).

Dane adresowe operatorów PSF w województwie kujawsko-pomorskim

Projekty dla Pracodawców

Dla podmiotów z subregionu: bydgosko-toruńskiego (region toruński), grudziądzkiego, świeckiego:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń oraz ul. Szeroka 35, 87-100 Toruń
e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl
tel. +48 56 699 54 92, +48 56 699 54 97
strona internetowa: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl


Dla podmiotów z subregionu: bydgosko-toruńskiego (region bydgoski), włocławskiego, inowrocławskiego:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (partner TARR S.A.)
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz oraz ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl, strona internetowa: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl

tel. +48 737 722 103, +48 509 707 260

Projekty dla Osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: wup@wup.torun.pl
tel. +48 56 66 93 900
strona internetowa: www.wuptorun.praca.gov.pl