Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubuskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubuskim

IZ RPO zrealizowała 4 nabory Operatorów, zakończone podpisaniem umów o dofinansowanie projektów, po 2 na każdy z okresów rozliczeniowych 2017-2019 i 2020-2022

 • Projekt ZIPH – II edycja – całkowita wartość 17 647 029,95 dofinansowanie 14 999 975,45
 • Projekt ARR – II edycja -  całkowita wartość  17 646 924,56, dofinansowanie 14 999 885,87
obrazek

IZ RPO Lubuskie 2020 przedłużyła okresy realizacji obu projektów o 3 miesiące.  Operatorzy PSF w województwie lubuskim w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będą  realizować projekty do 30.09.2023 r.

W województwie lubuskim  obowiązuje podział na dwa subregiony:

SUBREGION GORZOWSKI obejmujący powiat strzelecko-drezdenecki, powiat gorzowski, powiat słubicki, powiat sulęciński, powiat międzyrzecki oraz miasto Gorzów Wielkopolski.

SUBREGION ZIELONOGÓRSKI obejmujący powiat krośnieński, powiat świebodziński, powiat zielonogórski, powiat żarski, powiat żagański, powiat nowosolski, powiat wschowski oraz miasto Zielona Góra.

 

Minimalna wielkość grupy docelowej w ramach każdego z projektów realizowanych w okresie 2020-2022 wyniesie co najmniej 1000 osób objętych wsparciem. Co najmniej 50% MMŚP dzięki udziałowi w projekcie zrealizuje swoje cele rozwojowe.

 

Większy nacisk niż w okresie 2017-2019 IZ RPO położyła  na objęcie wsparciem uczestników o niskich kwalifikacjach (min. 800 osób w każdym z projektów);

Większy nacisk niż w okresie 2017-2019 IZ RPO położyła  na objęcie wsparciem uczestników w wieku powyżej 50 roku życia (min. 300 osób w każdym z projektów);

IZ RPO większy nacisk kładzie również  na jakość oferowanych usług rozwojowych dofinansowywanych w ramach projektu (co najmniej 75% osób objętych wsparciem w każdym projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje);

 

W województwie lubuskim obowiązuje system bonowy.  

 

Poziom dofinansowania usług rozwojowych dla firm wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%)
 • dla małego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%)
 • dla średniego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%)

 

Preferowane typy usług lub przedsiębiorstw to

 1. przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacja
 4. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze.

W okresie 2020-2022 obowiązują nowe limity dofinansowania na 1 przedsiębiorcę uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa (dotychczas 35 tys zł dla wszystkich):

 • mikroprzedsiębiorstw : 20.000 PLN
 • małych przedsiębiorstw: 30.000 PLN
 • średnich przedsiębiorstw: 60.000 PLN

Zwiększony został maksymalny poziom dofinansowania na jednego pracownika – aktualnie nie może przekroczyć 10.000 zł (limit ten dotyczy jednego, niepowtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm; dotyczy sumy wszystkich usług rozwojowych dotyczących tej osoby)

 

Wprowadzono w okresie 2020-2022 dodatkowe ograniczenie polegające na tym, że z usług rozwojowych nie mogą korzystać pracownicy (osoby fizyczne) niezależnie od aktualnego miejsca zatrudnienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły udział w usługach rozwojowych dofinansowanych w ramach projektów z Działania 6.5 RPO w latach 2017-2019

 

Co do zasady – kwalifikowalna jest każda usługa szkoleniowa wpisana do BUR oraz rozliczona zgodnie z regulaminem który opracował każdy z Operatorów Na stronach www udostępnione są zarówno formularze dotyczące zgłoszeń, zapisów na konkretne usługi rozwojowe oraz ich rozliczania.

Szczegółowe zasady dotyczące wpisu do Bazy Usług Rozwojowych przez firmy szkoleniowo-doradcze można uzyskać w PARP prowadzącym ten rejestr. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Szczegółowe zasady rozliczania się z wykonanych usług udostępnia każdy z operatorów w okresie realizacji projektu na stronie projektowej:

Dane adresowe operatorów PSF w województwie lubuskim

 • Subregion gorzowski:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim

Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel: +48 957390311

e-mail: projekty@ziph.pl

strona internetowa: http://www.ziph.pl/ 

 

 • Subregion zielonogórski:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

tel. +48 683270504; fax +48 68683253888

e-mail agencja@region.zgora.pl

strona internetowa: http://www.region.zgora.pl/