Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim

Okres realizacji: do 30 września 2023 r.

 

WSPARCIE DLA MŚP I ICH PRACOWNIKÓW


System dystrybucji środków: system bonowy.

 

Limity kosztów usług rozwojowych oraz maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 

Limit

Wielkość MŚP (liczba pracowników)

Limit podstawowy

Limit dodatkowy

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego MŚP w PLN

A

Samozatrudniony

160

0

7 680,00

B

1-3 pracowników

160

80

11 520,00

C

4-9 pracowników

160

160

15 360,00

D

10-19 pracowników

160

320

23 040,00

E

20-49 pracowników

160

640

38 400,00

F

50-99 pracowników

160

1280

69 120,00

G

100-249 pracowników

160

2560

130 560,00

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

 

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwach z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie
obrazek

Informacje o naborach

 • Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) - wsparcie finansowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

https://www.marr.pl/mbonplus/

Dostępne środki: Operator ogłosił nabór ciągły. Z uwagi na wyczerpanie alokacji nabór został zamknięty.

Informacje o planach naboru na dany rok kalendarzowy: Ewentualne nabory będą z uwolnionych środków.

Informacje o prowadzonych bieżących naborach: Aktualnie nie jest prowadzony nabór.

 

 • Subregion tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) − wsparcie finansowe

 

Krajowym Centrum Pracy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

https://morkk.pl/

Dostępne środki: 4 487 553,44 PLN

Informacje o planach naboru na dany rok kalendarzowy: grudzień 2020

Informacje o prowadzonych bieżących naborach: nabory odbywają się cyklicznie, informacja o bieżących naborach jest zamieszczana na podanej stronie internetowej 5 dni przed rozpoczęciem naboru. Aktualnie nie jest prowadzony nabór.

 

 • Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

http://msp.szih.pl/

Dostępne środki: 4 170 360,00

Informacje o planach naboru na dany rok kalendarzowy: 5-9 października 2020

Informacje o prowadzonych bieżących naborach: Aktualnie nie jest prowadzony nabór.

 

 • Subregion sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)

Miasto Nowy Sącz

https://bony.mojszeftoja.pl/

Dostępne środki: 4 432 160,00

Informacje o planach naboru na dany rok kalendarzowy: październik/listopad 2020

Informacje o prowadzonych bieżących naborach: nabory odbywają się cyklicznie, informacja o bieżących naborach jest zamieszczana na podanej stronie internetowej 3 dni przed rozpoczęciem naboru. Aktualnie nie jest prowadzony nabór.

 

 • Subregion podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) − wsparcie finansowe EFS

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

http://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/

Dostępne środki: 7 900 000,00 PLN (pozostało 1 700 000,00  PLN - stan na 31.12.2022 r.)

Informacje o prowadzonych bieżących naborach: nabory odbywają się cyklicznie, informacja o bieżących naborach jest zamieszczana na podanej stronie internetowej 3 dni przed rozpoczęciem naboru.

WSPARCIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu może otrzymać dofinansowanie do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny, może wybrać także kilka różnych szkoleń/kursów.

 

W projekcie „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł (z czego wkład własny wynosi 405 zł). Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy ogólne, tj. językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

 

W projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł (z czego wkład własny wynosi 758 zł). Bony można przeznaczyć na szkolenia/kursy zawodowe m.in. na kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, szkolenia zawodowe, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi D, T, egzaminy zewnętrzne, studia podyplomowe.

 

Kryteria kwalifikacji do projektu KK - muszą być spełniane łącznie:

 1. Wiek: ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i zatrudnienie (rozumiane szeroko: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, jednoosobowa działalność gospodarcza bez zatrudniania pracowników, rolnik opłacający składki w KRUS;
 2. Związek z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki);
 3. Wykształcenie: osoby pomiędzy 25 a 50 lat, wykształcenie maksymalnie do poziomu zdanej matury, osoby powyżej 50 roku życia wykształcenie mogą mieć już dowolne.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą przystąpić do projektu na specjalnych zasadach, tj. bez względu na wykształcenie i fakt zatrudnienia, muszą wtedy jedynie spełniać kryterium wieku (pomiędzy 25 a 65 rokiem życia) wykazać związek z Małopolską oraz posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Osoby kwalifikujące się do projektu „Kierunek Kariera” mogą przystąpić także do projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” jeżeli posiadają potrzeby w zakresie szkoleń zawodowych.

 

Wybór szkoleń następuje na spotkaniu z doradcą zawodowym w trakcie usługi doradczej, zwanej Bilansem Kariery. Bilans Kariery może być podstawowy – wtedy obejmuje jedno spotkanie z doradcą, lub pogłębiony – w takim przypadku wymaga kilku spotkań z doradcą zawodowym.

Spotkania z doradcą zawodowym odbywają się obecnie on-line, za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, dla osób spełniających kryteria. Oprócz tego możliwe są nabory w ramach rekrutacji zamkniętych dla innych grup, w ramach określonych limitów i w określonych terminach. Informacje o tym zamieszczane są na bieżąco na stronie projektu.

Aby zarejestrować się do projektu wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie projektu www.kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce "Zgłoś się". Na koniec rejestracji kandydat do projektu umawia się na spotkanie z doradcą zawodowym w terminie dla siebie dogodnym, wybierając spośród wolnych terminów w kalendarzu doradców zawodowych.

 

Spotkanie z doradcą jest pierwszym, obowiązkowym, wsparciem w ramach projektu. Na spotkaniu odbywa się weryfikacja danych klienta, omówienie jego sytuacji zawodowo-edukacyjnej oraz wybór szkoleń.

 

Bony na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera” zamawia doradca w trakcie spotkania, bony na wybrane szkolenie (szkolenia) zawodowe uczestnik zamawia samodzielnie po zakończeniu Bilansu Kariery na stronie projektu w zakładce „Zamów bony”. Następnie pomiędzy WUP a uczestnikiem zawierana jest umowa o dofinansowanie wybranych szkoleń, uczestnik wpłaca wkład własny i dopiero wtedy może zapisać się na szkolenie. Szkolenia wybiera są spośród ofert zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych, przy czym co do zasady muszą być one przeznaczone dla uczestników naszych projektów, o czym informacja powinna znajdować się w tytule lub opisie usługi zamieszczonej w BUR.

 

 

Projekty „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa” realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w 3 Punktach Obsługi Klienta:

w Krakowie tel. 12 619 84 09, e-mail: kariera@wup-krakow.pl;

w Nowym Sączu tel. 18 442 94 90, e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl;

w Tarnowie tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz aktualności zamieszczane są na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: kariera@wup-krakow.pl

lub telefonicznie 12 619 84 09 (informacja dla kandydatów/uczestników projektów),

lub 12 619 85 63 (informacja dla firm szkoleniowych).

Operator finansowy w projektach „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”:

tel. 22 346 75 05 lub 22 346 75 15, mail: tbok.kk@sodexo.com.   

Dane adresowe operatorów PSF w województwie małopolskim

 • Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) - wsparcie finansowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 617 66 00

email: biuro@marr.pl

 

 • Subregion tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) − wsparcie finansowe

Krajowym Centrum Pracy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Gwiaździsta 66

53-413 Wrocław

tel: 508 024 554

email: info@krajowecentrumpracy.pl

 

 • Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel: (33) 847 54 75

email: szih@szih.pl

 

 • Subregion sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)

Miasto Nowy Sącz

Rynek 1

33-300 Nowy Sącz

tel: (18) 442 35 68

email: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl

 

 • Subregion podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) − wsparcie finansowe EFS

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Orkana 20F/1

34-700 Rabka Zdrój

Orkana 20F/1

34-700 Rabka Zdrój

tel: 537 430 555 / 18 267 77 39

email: bpp@podhalanskiprzedsiebiorca.pl

Punkty Obsługi: https://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/index.php/punkty-obslugi/

www: https://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/