Pomiń nawigację
niebieski symbol graficzny oraz napis Baza Usług Rozwojowych

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim

W województwie małopolskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizowane będą następujące projekty:

PROJEKT

Nazwa projektu: Małopolski Pociąg do kariery sezon I. - projekt realizowany w 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym Programu FEM 2021-2027.

Operator: Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026

Cel projektu: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia. Projekt będzie odpowiedzią na wciąż niewystarczające korzystanie z usług rozwojowych osób dorosłych, które powinny się rozwijać ustawicznie chcąc posiadać adekwatne do potrzeb rynku pracy kompetencje i kwalifikacje. Projekt będzie oferował usługi z obszaru doradztwa zawodowego, szkoleń, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, potwierdzania kwalifikacji, jak również innych usług rozwojowych typu coaching i mentoring. Projekt zakłada obligatoryjny udział w Bilansie Kariery online oraz dobrowolne przystąpienie do realizacji pakietu bonów szkoleniowych oraz innych specjalistycznych usług doradztwa zawodowego oferowanych przez doradców zatrudnionych w projekcie. Pakiet bonów szkoleniowych będzie możliwy do realizacji wyłącznie w oparciu o usługi Bazy Usług Rozwojowych z kategorii: szkolenia, egzaminy, usługi o charakterze zawodowym, studia podyplomowe, egzamin oraz coaching i mentoring. Uczestnicy projektu równolegle do korzystania z bonów szkoleniowych będą mogli skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych takich jak np.: pogłębione bilansowanie kompetencji, doradztwo zawodowe z elementami coachingu, warsztaty oceny kompetencji miękkich metodą AC/DC oraz warsztaty z rozwoju kompetencji miękkich.

Grupa docelowa: Grupą docelową w projekcie będzie 12 630 os. dorosłych, mieszkających lub pracujących w Małopolski., które z własnej inicjatywy są zainteresowane zmianą lub nabyciem kompetencji lub kwalifikacji. Projekt skierowany jest do os. w przedziale wiekowym 18-89 lat, pracujących, w tym również rolników opłacających składkę KRUS i os. z niepełnosprawnością, które nie są osobami pracującymi.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 90 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Wkład własny będzie wnoszony w formie pieniężnej przez uczestników usług szkoleniowych. Procentowa wysokość wkładu własnego określana będzie w okresie obsługi danego operatora i będzie się odnosić do rzeczywistych wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu na konkretne szkolenia, nie więcej niż 15%.

Dane Operatora: Dane będące w posiadaniu realizatora projektu, jakim jest WUP w Krakowie. https://www.malopolska.pl

PROJEKT 2

Nazwa projektu: Nowy start w Małopolsce z EURESEM - projekt realizowany w Działaniu 6.3 Wsparcie dla reemigrantów Programu FEM 2021-2027

Operator: Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 29.02.2028

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie reemigrantów w aktywizacji zawodowej po powrocie do kraju, poprzez umożliwienie im nabycia nowych kwalifikacji, potwierdzenie tych zdobytych za granicą, pomoc w poszukiwaniu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na terenie danego powiatu w województwie małopolskim; wzmocnienie świadomości reemigrantów oraz osób planujących powrót do Małopolski w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z podjęciem zatrudnienia w Małopolsce; wykorzystanie potencjału osób powracających oraz zwiększenie liczby osób w wieku produkcyjnym w Małopolsce lub ograniczenie deficytu pracowników w branżach bądź zawodach, gdzie potrzeby pracodawców nie są zaspokajane podażą pracowników.

Projekt jest skierowany do osób polskiego pochodzenia powracających z zagranicy lub planujących powrót do Małopolski i podjęcie aktywności zawodowej w Małopolsce. Wsparciem zostanie objętych 750 reemigrantów, którzy otrzymają:

1) indywidualną diagnozę potrzeb z opracowaniem planu działania,

2) wsparcie w procesie adaptacji społeczno-zawodowej,

3) poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe,

4) wsparcie asystenta EURES, w tym pomoc w korzystaniu z bazy ofert pracy EURES w celu znalezienia pracy w Polsce,

5) usługi specjalistyczne, w tym np. indywidualne wsparcie psychologiczne, doradztwo podatkowe, coaching indywidualny, tłumaczenia przysięgłe dokumentów, porady prawne, usługi specjalistyczne wspierające proces uruchamiania dział. gosp. w Polsce lub przeniesienia działalności zza granicy do Małopolski itp.,

6) uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji lub kompetencji adekwatnych do potrzeb małopolskiego rynku pracy, potwierdzenie kwalifikacji – bony szkoleniowe w Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF),

7) pomoc w potwierdzeniu kwalifikacji i kompetencji lub nostryfikacji dyplomu, w szczególności tych zdobytych za granicą.

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu będzie 750 osób dorosłych (K i M) bez pracy, w tym 188 osób w wieku 18-29 lat, którzy powrócili z zagranicy do Małopolski w ciągu roku przed dniem udzielenia pierwszej formy wsparcia oraz osoby planujące taki powrót i podjęcie aktywności zawodowej w Małopolsce, które potrzebują wsparcia w identyfikacji swojego potencjału, przygotowaniu planu działania, pomocy w uzupełnieniu lub nabyciu kwalifikacji oraz pomocy w poszukiwaniu pracy.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 6 999 929,20 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Dofinansowanie dla uczestników projektu realizowane będzie na podstawie Regulaminu i zawartej z uczestnikiem umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej. Zakłada się wkład własny uczestnika na poziomie 5% wartości otrzymanych bonów, w formie wpłaty proporcjonalnie do liczby zamawianych bonów. Dane będące w posiadaniu realizatora projektu, jakim jest WUP w Krakowie.    

Dane Operatora: Dane będące w posiadaniu realizatora projektu, jakim jest WUP w Krakowie. https://www.malopolska.pl

PROJEKT 3

Nazwa projektu: Tarnowskie Bony Rozwojowe

Operator: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka   

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026

Cel projektu: Zwiększenie potencjału do zmian 330 przedsiębiorstw i pracodawców oraz ich 1357 pracowników w podregionie tarnowskim w terminie do 31.12.2026 r. poprzez rozwój kompetencji kadr za pośrednictwem usług rozwojowych w oparciu o system popytowy i Bazę Usług Rozwojowych.

Grupa docelowa: pracodawcy, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu tarnowskiego (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) oraz ich pracownicy.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 7 226 460,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych : 80% wartości bonu rozwojowego (równej 90,00 PLN)

PROJEKT 4

Nazwa projektu: Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2

Operator: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026

Cel projektu: Zwiększenie potencjału do zmian 325 przedsiębiorstw i pracodawców oraz ich 1313 pracowników w podregionie nowotarskim w terminie do 31.12.2026 r. poprzez rozwój kompetencji kadr za pośrednictwem usług rozwojowych w oparciu o system popytowy i Bazę Usług Rozwojowych

Grupa docelowa: pracodawcy, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu nowotarskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) oraz ich pracownicy.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 6 977 430,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych : 80% wartości bonu rozwojowego (równej 90,00 PLN)

PROJEKT 5 

Nazwa projektu: Sądeckie Bony Szkoleniowe II

Operator: Miasto Nowy Sącz

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026

Cel projektu: Wsparcie dostosowania do zmian 402 pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu sądeckiego tj. powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta  Nowego Sącza i ich 1608 (820K,788M) pracowników poprzez możliwość skorzystania z usług rozwojowych (za pomocą bonów rozwojowych)zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy i Bazę Usług Rozwojowych w okresie 36 m-cy od rozpoczęcia projektu.

Grupa docelowa: pracodawcy, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu sądeckiego (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski) oraz ich pracownicy

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 9 121 320,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 80% wartości bonu rozwojowego (równej 90,00 PLN)

PROJEKT 6 

Nazwa projektu: Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa

Operator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji poprzez zwiększenie dostępności do usług rozwojowych z BUR dla co najmniej 1900 pracodawców, przedsiębiorców oraz ich pracowników (łącznie co najmniej 7055 osób), dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych.

Grupa docelowa: pracodawcy, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu krakowskiego wraz z miastem Kraków (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) oraz ich pracownicy.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 50 730 642,66 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 80% wartości bonu rozwojowego (równej 90,00 PLN)

PROJEKT 7

Nazwa projektu: NetBon 2

Operator: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026

Cel projektu: Celem jest wsparcie 523 przedsiębiorstw z sektora MMŚP (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), dużych przedsiębiorstw oraz innych niż przedsiębiorstwa podmiotów, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) oraz ich 1569 (801 K, 768 M) pracowników poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych (UR) w ramach PSF do 31.12.2026 r., zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony pracodawców. Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji u 1256 (641K, 615M) pracowników tych podmiotów.

Grupa docelowa: pracodawcy, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki) oraz ich pracownicy.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 9 978 840,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 80% wartości bonu rozwojowego (równej 90,00 PLN)

Dane adresowe Operatorów PSF w województwie małopolskim

PROJEKT 1
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel. +48 12 424 07 38
strona internetowa: https://www.malopolska.pl

PROJEKT 2
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel. +48 12 424 07 38
strona internetowa: https://www.malopolska.pl

PROJEKT 3
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20F lok. 1, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. +48 18 26 777 39

Biuro Terenowe Tarnów
ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów
e-mail: tbr@frrr.pl
tel. +48 14 621 03 43 kom. +48 732 597 001
strona internetowa: https://frrr.pl/projekty/tbr.html

PROJEKT 4
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Orkana 20F lok. 1, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. +48 18 26 777 39

Biuro Terenowe Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ
e-mail: bpp2@frrr.pl
kom. +48 530 063 033

PROJEKT 5
Biuro projektu (Punkt Obsługi) Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości

(dawniej Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości)
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: sadeckiebony@inkubator.nowysacz.pl
tel. +48 578 120 129, +48 18 442 35 68 wew. 28
strona internetowa: https://bony2.mojszeftoja.pl/

PROJEKT 6
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
e-mail: infolinia@mbon.pl
tel. +48 12 617 66 04
strona internetowa: https://www.marr.pl/projekty/

PROJEKT 7
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
e-mail: netbon2@szih.pl
tel. +48 33 847 54 75
strona internetowa: https://szih.pl/netbon2a/