Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. podlaskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. podlaskim

Projekt pozakonkursowy z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.
 
Cel projektu i grupa docelowa

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 1 110 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 6 500 pracowników.
 
Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.
 
Wsparcie będzie skoncentrowane w szczególności na:

  • pracownikach powyżej 50 roku życia,
  • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
  • pracownikach z niepełnosprawnościami,
  • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
  • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+.

W przypadku pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, pracowników powyżej 50 roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach zostaną zastosowane preferencje w poziomie dofinansowania – maksymalna intensywność pomocy, tj. dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej, zostanie określona na poziomie 80%.

obrazek
obrazek

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 59 677 332,00 zł
Dofinansowanie z EFS: 50 723 972,00 zł
 
Rezultaty projektu

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji bądź nabycie nowych kompetencji przez 78% osób uczestniczących w projekcie. Zakłada się również, że 86% uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw zrealizuje swój cel rozwojowy dzięki uczestnictwu w projekcie.
 
Zakres projektu

Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu.
Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych, m.in. szkoleń i doradztwa wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych (wcześniej funkcjonującą pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc konsultantów w wyborze właściwej usługi rozwojowej oraz pomoc w identyfikacji istnienia potrzeb rozwojowych.
 
Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dokumenty rekrutacyjne określone w ogłaszanych cyklicznie naborach. Pomoc świadczona przedsiębiorcom w ramach projektu jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis.
 
Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana będzie umowa z promesą na refundację kosztów usługi rozwojowej. Na mocy podpisanej umowy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na usługę rozwojową. Szkolenia i doradztwo powinny być przeprowadzone zgodnie z opisem zawartym w karcie usługi rozwojowej przez podmiot zarejestrowany w BUR (tj. posiadający kartę podmiotu).
 
Na mocy podpisanej umowy przedsiębiorca dysponujący kompletem wymaganych dokumentów, np. dokument księgowy, zaświadczenie o ukończeniu usługi, lista uczestników, może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków. Warunkiem koniecznym do uzyskania refundacji poniesionych wydatków będzie również spełnienie obowiązku oceny usługi rozwojowej przez jej uczestników.

Dane adresowe operatorów PSF w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

15-354 Białystok

ul. Pogodna 22

tel. 85 749-72-00, fax 85 749-72-09

e-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

https://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych