Pomiń nawigację
niebieski symbol graficzny oraz napis Baza Usług Rozwojowych

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. podlaskim

Nazwa projektu: Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim

Operator: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2029

Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracowników, w tym co najmniej 4 220 pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych), na rzecz podniesienia konkurencyjności pracodawców, w tym 704 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014), w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, a także dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów innych niż przedsiębiorstwa, objętych usługami rozwojowymi.          

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będą pracodawcy, pracownicy, w tym kadra zarządzająca w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, dużych przedsiębiorstwach oraz zatrudniona u pracodawców niebędących przedsiębiorstwami, które posiadają swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie woj. podlaskiego.

Premiowani będą:

- pracownicy opieki długoterminowej,

- pracownicy z branż istotnych z punktu widzenia regionu zgodnie z RIS3 2027+,

- obywatele Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w województwie podlaskim po opuszczeniu ojczyzny w związku z wybuchem w Ukrainie konfliktu zbrojnego.

Preferencje będą miały usługi rozwojowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 64 094 117,65 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Maksymalne poziomy dofinansowania  każdorazowo określane będą w Regulaminach naboru.

Dane adresowe operatorów PSF w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
e-mail: psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl
tel. +48 85 749 72 00
strona internetowa: https://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-uslug-rozwojowych-w-wojewodztwie-podlaskim-2024-2029