Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. świętokrzyskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. świętokrzyskim

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów:  31 164 502,00 zł (stan na koniec I kwartału 2020 - uaktualnienie na koniec II kwartału 2020 r.)

Okres realizacji projektu: do 30.06.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system refundacji części poniesionych kosztów.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł bez względu na poziom dofinansowania. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000, 00 zł na cały okres realizacji projektu.

Poziom refundacji uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, przynależności do preferowanych grup docelowych oraz usług i może wynieść maksymalnie:

 • samozatrudnieni, mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%,
 • dla pracowników powyżej 50 roku życia – 80%,
 • dla pracowników o niskich kwalifikacjach – 80%,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu tj.: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj.: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor – 80 %,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze – 80%,
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER – 80%,
 • dla usług rozwojowych mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost  wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mających na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalających na ich rozwój – 80%.

Rozpoczęcie naboru 02.04.2020 r. Nabór ciągły w ramach kwartalnych okresów.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie świętokrzyskim

 • Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Tel. 41 343 29 10

E-mail: biuro@it.kielce.pl

www: http://it.kielce.pl/


 • Partner:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Tel. : 41 368 02 78

e-mail: d_bisinska@siph.com.pl

www: http://www.siph.com.pl