Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. warmińsko-mazurskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. warmińsko-mazurskim

Na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomoc dla MŚP jest realizowana w ramach WA-MA FUR System - popytowego systemu finansowania, który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych wyłącznie w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych na stronie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie całego województwa działa czterech Operatorów, którym w ramach realizowanych projektów zostało powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe tj. szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo etc.

Wsparcie jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym do osób prowadzących działalność na własny rachunek) mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy
są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Poziom refundacji pojedynczej usługi rozwojowej wynosi do 80% wartości usługi szkoleniowej i 50% wartości doradztwa. W ramach realizowanych projektów możliwe jest dofinansowanie usług rozwojowych w wysokości do 70.000 zł.

W celu uzyskania refundacji Operator dociera do MŚP lub MŚP nawiązuje kontakt z Operatorem. Następnie po zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do projektu Operator dokonuje wstępnej diagnozy potrzeb firmy. W oparciu o diagnozę MŚP wybiera odpowiednią usługę rozwojową dostępną w Bazie Usług Rozwojowych. Po realizacji i opłaceniu wybranej usługi rozwojowej MŚP występuje do Operatora celem uzyskania refundacji.

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: 1.04.2019 r.

Alokacja na konkurs: 64 037 935,70 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych kosztów z promesą

Poziom dofinansowania usług rozwojowych:

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

W przypadku objęcia wsparciem przedsiębiorstwa, które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • skorzysta z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,

poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi max 80% kosztów usługi.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które finansowane są wyłącznie na poziomie 50%.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie warmińsko-mazurskim

 • Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

tel. 55 248-10-91

ul. Józefa  Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

strona internetowa: https://www.screp.pl/aktualnosci/uslugi-rozwojowe/

e-mail: screp@screp.pl

 

 • Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

strona internetowa: http://operator.techpal.com.pl/

e-mail: techpal@techpal.com.pl

 

 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: http://www.wmzpp.org

e-mail: biuro@wmzpp.org

 

 • Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. 89 534 01 44

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: http://www.wmzpp.org/wr-msp/

e-mail: biuro@kai-info.eu