10 grudnia 2017

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju jest swoistym programem globalnego rozwoju zorientowanym na eliminację ubóstwa i poprawę jakości życia na świecie. Agenda 2030 wyznacza 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań.

 

Cel 1.

KONIEC Z UBÓSTWEM

Cel 2.

ZERO GŁODU

Cel 3.

DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Cel 4.

DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI

Cel 5.

RÓWNOŚĆ PŁCI

Cel 6.

CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE

Cel 7.

CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

Cel 8.

WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

Cel 9.

INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

Cel 10.

MNIEJ NIERÓWNOŚCI

Cel 11.

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Cel 12.

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Cel 13.

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

Cel 14.

ŻYCIE POD WODĄ

Cel 15.

ŻYCIE NA LĄDZIE

Cel 16.

POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE

Cel 17.

PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW

Agenda została przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę. Zobowiązania z tego wynikające mają swoje odzwierciedlenie również w zapisach krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Koordynatorem wdrażania Agendy 2030 na poziomie krajowym jest Minister Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce, wydaną przez Ministerstwo Rozwoju.

Zobacz: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju

Opublikowano: 10.12.2017 23:00
Poprawiono: 04.02.2019 09:59
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: 
Autor dokumentów: