Pomiń nawigację

22 listopada 2021 r.

Znamy zwycięzców konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”

W nowym konkursie, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wyłoniono aż 29 laureatów. Są to najlepsze programy inicjatyw pracowniczych oraz gotowe narzędzia informatyczne, dzięki którym pracownicy mogą zgłaszać pomysły na usprawnienia w swoich przedsiębiorstwach.

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” organizowany był w tym roku po raz pierwszy w historii PARP. Inicjatywa ta miała na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

– Chcieliśmy zachęcić przedsiębiorców do szerszego skorzystania z potencjału zatrudnianych pracowników, do zmian, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź innowacje. Działające w firmach programy inicjatyw pracowniczych przyczyniają się bowiem do rozwoju kultury organizacyjnej nastawionej na innowacje i dzielenie się wiedzą. Pozwalają na większe zaangażowanie zespołu w wykonywaną pracę, zwiększenie satysfakcji z pracy, utrzymanie zespołu pracowników, ale też na rozwój firm dzięki wprowadzonym systematycznie udoskonaleniom – mówi Beata Lubos, dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 47 wniosków. W kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” złożono 37 wniosków. W poszczególnych podkategoriach wyglądało to następująco:

  1. przedsiębiorcy zatrudniający od 250 pracowników – 16 wniosków,
  2. przedsiębiorcy zatrudniający od 50 ale mniej niż 250 pracowników – 8 wniosków,
  3. przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników – 13 wniosków,

W kategorii „Rozwiązanie ICT” złożono 10 wniosków, w tym:

  1. przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku nie dłużej niż 3 lata – 6 wniosków,
  2. przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku dłużej niż 3 lata – 4 wnioski.

Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia otrzymają nagrody finansowe i promocję. Nagrodę finansową o wartości 20 tys. zł otrzymuje każdy z 5 laureatów nagrody głównej. 24 wyróżnionych – nagrody finansowe o wartości 10 tys. zł. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie konkursu.

–  Nagrodzone i wyróżnione programy to przedsięwzięcia kierowane zwykle do wszystkich pracowników firmy, opracowane i działające w sposób kompleksowy, w których jasno określony został sposób wyboru inicjatyw/pomysłów do wdrożenia. Programy te zapewniają rozwój zgłoszonych pomysłów i wsparcie zespołu projektowego, grupy roboczej lub specjalistów w danej dziedzinie, ponadto kładą nacisk na komunikację z pracownikami w procesie i włączanie ich we wdrażanie projektów. Uwzględniają także finansowanie wdrożeń pomysłów przez pracodawcę oraz monitorowanie przebiegu realizacji całego procesu. Niemniej istotne jest także motywowanie pracowników do udziału w programach inicjatyw pracowniczych. Motywacja materialna obejmuje najczęściej nagrody, premie uznaniowe, nagrody rzeczowe. Oferowana jest też możliwość rozwoju, udział w szkoleniach, możliwość awansu – komentuje Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Wdrażanie programu wspomagane jest zwykle komunikacją wewnętrzną m.in. w formie ulotek, plakatów, akcji informacyjnych w intranecie firmy i mediach społecznościowych oraz w ramach szkoleń dla pracowników. Informacje o wdrażanych pomysłach, ich autorach, a także efektach publikowane są w wewnętrznych materiałach informacyjnych.

– Wprowadzone w firmach programy wsparcia inicjatyw pracowniczych przyczyniają się do aktywizacji pracowników, wzrostu zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy, wzmacniają odpowiedzialność wśród pracowników. Pracownicy chętnie angażują się w działania związane z programem, ponieważ widzą realne przełożenie ich pomysłów na działanie firmy. Realizowane programy poprzez wprowadzanie usprawnień i nowych rozwiązań oraz poprawę efektywności pracy, wpływają też na wzmocnienie działalności przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 oraz przyczyniają się do zwiększenia ich odporności na inne kryzysy w przyszłości – podkreśla Mikołaj Różycki, p. o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyłonieni laureaci

Za najlepszy program rozwoju inicjatyw pracowniczych w podkategorii „Przedsiębiorcy zatrudniający od 250 pracowników” uznano program „Mój Pomysł” wdrożony w Werner Kenkel Sp. z o.o. Założeniem programu jest aktywizacja pracowników w zakresie udoskonalania procesów w firmie specjalizującej się w produkcji opakowań z tektury falistej. Każdy pracownik może zgłosić w dowolnej chwili inicjatywę usprawniającą funkcjonowanie danego obszaru, a nawet całego przedsiębiorstwa. Do programu, który działa od 2017 r., zgłoszonych zostało prawie 300 pomysłów, z czego ponad 100 zostało wdrożonych i nagrodzonych. Pomysły weryfikowane są m.in. pod kątem ich pozytywnego wpływu na koszty, pracochłonność, jakość produktów i bezpieczeństwo. Co ciekawe, szczególnie dużą aktywność pracowników w zakresie zgłaszania pomysłów obserwuje się w obszarach produkcyjnych firmy. Wdrożone pomysły mają wpływ na przyspieszenie procesu produkcyjnego, obniżenie kosztów wytworzenia wyrobu gotowego oraz awaryjności maszyn, przyczyniają się też do znacznych oszczędności. Istotną korzyścią jest również poprawa warunków pracy na poszczególnych stanowiskach.

W podkategorii „Przedsiębiorcy zatrudniający od 50 ale mniej niż 250 pracowników” za najlepszy uznano „Program wsparcia inicjatyw pracowniczych TSL Silesia Sp. z o.o. – Krok naprzód” wdrożony w TSL Silesia Sp. z o.o. działającej na rynku usług spedycyjno-celnych. W wyniku programu do oferty przedsiębiorstwa wprowadzone zostały nowe usługi szkoleniowo-doradcze w wersji off-line i on-line, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów, system kodów kreskowych w magazynie, zorganizowano mobilne biuro firmy oraz działania promocyjne. Wdrożenie tych pomysłów przyczyniło się do automatyzacji pracy, eliminacji błędów, usprawnienia działalności, skrócenia czasu wykonywania poszczególnych czynności, umożliwiło pracę zdalną podczas pandemii, przyczyniło się do oszczędności i pozyskania nowych klientów. Zwiększyła się efektywność pracy. Poszerzono pole działalności firmy o nowy kierunek, tzn. usługi szkoleniowe, który wspiera główną działalność spedycyjno-celną firmy. Program istotnie wpływa na całokształt działalności przedsiębiorstwa, zarówno na jego ofertę, jak i procesy wewnątrz firmy oraz przyczynia się do jej rozwoju.

W podkategorii „Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników” za najlepszy uznano „Program Inicjatyw Pracowniczych Wymyśl-Ugotuj-Wygraj” wdrożony w firmie Kucharski Sp. z o.o.  działającej w obszarze gastronomii i produkcji wyrobów garmażeryjnych. Program powstał podczas pandemii COVID-19, celem dywersyfikacji oferowanych produktów i niwelowania dużych spadków przychodów ze sprzedaży. Założeniem programu była inicjatywa pracowników w celu tworzenia nowych dań i receptur w jak najkrótszym czasie, aby mogły być wprowadzone do procesu produkcyjnego. Pracownicy produkcyjni zostali włączeni w proces wymyślania nowego asortymentu, ale też tworzenia receptur przez nich samych przy współpracy i pomocy technologa. Dzięki programowi do produkcji wprowadzono 24 nowe dania. W początkowej fazie w programie uczestniczyli tylko pracownicy produkcyjni, z czasem włączono również pozostałe działy (sprzedaży czy marketingu) ze względu na zgłaszaną przez nich chęć uczestnictwa.

Program przyczynił się do usprawnienia sposobu wprowadzania nowych produktów, optymalizacji funkcjonowania działu produkcyjnego i wzrostu wydajności. Analiza sprzedaży dań wprowadzonych podczas programu wykazała, że dania z nowego asortymentu stanowią ponad 20% wszystkich sprzedawanych produktów. Ta wartość nadal systematycznie rośnie. Wprowadzenie nowych produktów do oferty przyczyniło się również do wejścia na nowe rynki zbytu (m.in. restauracje). Program istotnie wpłynął na wzmocnienie działalności i utrzymanie przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID-19. W sytuacji, kiedy tradycyjny asortyment kuchni polskiej w punktach sprzedaży przestał się sprzedawać, to właśnie wprowadzenie dań kuchni zagranicznych, dań restauracyjnych, które były zgłaszane przez pracowników podczas programu, przyczyniło się do zmniejszenia spadków ze sprzedaży.

Za najlepsze rozwiązanie ICT w podkategorii „Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku nie dłużej niż 3 lata” uznano „Hinter.ai – platformę do rozwijania organizacji (firmy) na podstawie informacji od pracowników” opracowaną przez Hinter.ai Sp. z o.o. Jest to platforma do rozwijania organizacji, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy informacji, sugestii, inicjatyw od pracowników. Platforma gromadzi informacje o firmie pobrane od pracowników w formie krótkich ankiet, następnie dokonuje ich zaawansowanej analizy statystycznej i udostępnia pracodawcy wyniki w formie raportu. Dodatkowo udostępnia funkcjonalność wspierającą proces wdrożenia sugestii pracowników do organizacji oraz pomiar efektów wdrożonych w firmie działań. Pracownicy zgłaszający inicjatywy, pomysły, sugestie za pośrednictwem systemu Hinter.ai, mogą to zrobić w trybie odpowiedzi na pytania ankietowe lub w postaci zgłoszenia – opisu pomysłów ich zdaniem potrzebnych do wdrożenia w organizacji. Ankiety mogą być wypełniane na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dzięki wykorzystaniu analiz statystycznych badających wzajemne zależności pomiędzy określonymi zmiennymi w organizacji, system potrafi wskazać, które pomysły czy inicjatywy pracownicze są najbardziej pożądane i przyniosą realne korzyści dla firmy po ich wdrożeniu.

Platforma Hinter.ai funkcjonuje w modelu SaaS (Sofware as a Service), nie wymaga instalacji na serwerach czy komputerach klientów (klienci logują się do systemu przy wykorzystaniu sieci Internet). Jest już dostępna na rynku, została wdrożona w wielu  przedsiębiorstwach i nadal jest udoskonalana, tworzone są nowe moduły i wersje systemu m.in. w oparciu o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. W ramach wsparcia na etapie wdrożenia rozwiązania, firma oferuje usługi konsultacyjne, organizację szkoleń i warsztatów.

W podkategorii „Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku dłużej niż 3 lata” za najlepsze rozwiązanie uznano „PulseBOT – narzędzie monitorujące nastroje pracowników poprzez regularne, zautomatyzowane badanie ich poziomu zadowolenia z pracy” opracowane przez Scalac Sp. z o.o. Nadrzędnym zadaniem PulseBot’a jest monitorowanie nastrojów pracowników. Rozwiązanie to funkcjonuje jako kreator ankiet, które są im wysyłane w komunikatorze, używanym do codziennej wymiany wiadomości. Umożliwia to pracownikom przede wszystkim przekazywanie informacji zwrotnej pracodawcy i sygnalizowanie przeszkód i wyzwań, na które natrafiają w pracy. Ponadto w znacznym stopniu ułatwia komunikację oczekiwań nt. kierunków, w których chcą się rozwijać oraz przepływ informacji związanych z technologiami, które zyskują na popularności lub od których się odchodzi. Pozwala to pracodawcom na szybkie reagowanie na potrzeby pracowników. Dodatkową wartością jest możliwość  odpowiedniego dostosowania strategii rozwoju biznesu i odpowiadanie na realne i aktualne potrzeby rynku poprzez monitorowanie i przewidywanie trendów dotyczących technologii i domen, które będą zyskiwały na znaczeniu na rynku IT. Rozwiązanie wspiera procesy zgłaszania informacji przez pracowników oraz ich analizę. Obecnie prowadzone są  wewnętrzne badania i ewaluacje związane z udoskonaleniem narzędzia. Planowane jest wdrożenie modułu uczenia maszynowego (ML) odpowiedzialnego za predykcje m.in. możliwego momentu rezygnacji pracowników. Rozwiązanie jest łatwo adaptowalne i kompatybilne z popularnym wśród przedsiębiorstw komunikatorem „Slack”.

____________________________

Udział w konkursie mogły wziąć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski. Konkurs organizowany był dla dwóch typów projektów: Programów rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązań ICT wspierających programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Do konkursu można było zgłosić aktualnie realizowane przedsięwzięcia – programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań (programy działające od co najmniej 6 miesięcy, posiadające regulamin bądź inny dokument regulujący zasady funkcjonowania programu). W kategorii rozwiązań ICT można było zgłosić gotowe narzędzia, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania (dostępne na rynku nie dłużej niż 5 lat, wdrożone w co najmniej jednym podmiocie, do których uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe).

Więcej informacji o konkursie

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 22.11.2021 14:51
Poprawiono: 22.11.2021 14:16
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: