Pomiń nawigację

30 grudnia 2021

Raport KE: eksport Polski do państw trzecich tworzy 200 tys. miejsc pracy w pozostałych krajach Unii

Udostępnij

W Unii Europejskiej średnio jedno stanowisko pracy na pięć jest tworzone dzięki eksportowi do krajów poza unijnych. Dzięki sprzedaży do państw trzecich, poszczególne kraje Wspólnoty tworzą miejsca pracy nie tylko u siebie, ale też w pozostałych państwach Unii, a także poza nią –  takie ogólne wnioski można wyciągnąć z raportu Komisji Europejskiej „EU exports to the world: effects on employment 2021” nt. wpływu eksportu z UE do państw trzecich na zatrudnienie, zarówno państwach Unii, jak i poza nią.

Komisja prześwietliła wpływ eksportu do krajów poza unijnych na zatrudnienie we wszystkich 27 państwach Unii. W całej Unii utrzymuje on 38 milionów miejsc pracy, a jego wpływ systematycznie rośnie. Względem pierwszego badania, które przeprowadzono w 2000 roku – zatrudnienie w UE związane z eksportem wzrosło o 75 proc. W ciągu ostatniej dekady przybyło zaś z tego tytuł 11 milionów miejsc pracy w Unii. Globalnie eksport z UE tworzy lub współtworzy 62,5 miliona miejsc pracy.  

Jak na tym tle wypada Polska? W 2019 roku wartość eksportu Polski do państw trzecich (poza UE) wyniosła 86 miliardów euro, co przekłada się na utrzymanie 2,3 miliona miejsc pracy nad Wisłą – to 19 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce. Co ciekawe, sprzedaż z Polski do krajów poza unijnych tworzy ponad 200 tysięcy stanowisk pracy w pozostałych krajach Wspólnoty. W przypadku Włoch jest to blisko 400 tysięcy, a Francji – 600 tysięcy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gospodarki obydwu tych państw są odpowiednio 3 i 4 krotnie większe od polskiej (wg. danych Banku Światowego).

W tworzenie eksportowego PKB Polski zaangażowana jest przede wszystkim średniowykwalifikowana kadra – tylko 6 proc. pracowników związanych z eksportem to pracownicy o niskich kwalifikacjach, czyli tacy, którzy nie ukończyli co najmniej szkoły średniej. Dosyć wysoki odsetek, bo blisko jedną piątą stanowią wysokowykwalifikowani pracownicy.

I takie proporcje, z dominującą kadrą o średnich kwalifikacjach, przeważają w większości państw europejskich. Jednym z wyjątków jest np. Portugalia, której eksport w dużej mierze opiera się na pracownikach o niskich kwalifikacjach. Stanowią oni prawie 60 proc. całej siły roboczej tego kraju związanej z eksportem.

Więcej szczegółów nt. wpływu poszczególnych państw na tworzenie miejsc pracy w UE związanych z eksportem znajdziesz w raporcie Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network Polska

Zobacz więcej podobnych artykułów