Pomiń nawigację

19 stycznia 2022 r.

Kilkadziesiąt JST zgłosiło się do unijnego programu GovTech inno_LAB. Nabór trwa

Już 34 jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowano do realizowanego przez PARP pilotażowego programu GovTech inno_LAB. Celem pilotażu jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji samorządowej oraz wspieranie JST w zamawianiu dostaw i usług opartych na technologiach.
– Z dotychczasowych zgłoszeń wynika, że JST przede wszystkim poszukują rozwiązań, które usprawniają pracę urzędów i tym samym realizację celów użyteczności publicznej w zakresie, np. szeroko pojętej e-administracji, kontaktu z mieszkańcami, możliwości działania zdalnego bez obecności mieszkańca w urzędzie – komentuje Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii, PARP. Pilotaż finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich ze środków Programu Inteligentny Rozwój.

GovTech inno_LAB to pilotaż programu, który ma podnieść kompetencje administracji samorządowej, ale także zapewnić kontakt między JST i innowatorami w celu wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w urzędach służących obywatelom. W ramach programu jednostki samorządowe mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego o wartości 50 tys. zł.

Szczególnie istotne będzie wsparcie specjalistów współpracujących z pracownikami samorządów nad dopracowaniem wyzwań danego urzędu i poszukiwaniem odpowiadających na nie rozwiązań. Specjaliści pomogą m.in. w zapoznaniu pracowników JST ze zwinnymi metodami pracy (agile, scrum), formułowaniu wyzwania projektowego i zapotrzebowania na innowacje, budowaniu zespołu wdrażającego innowacje oraz dokonaniem zamówienia innowacyjnych usług poprzez zastosowanie dialogu technicznego (wsparcie przy wstępnych konsultacjach rynkowych) i trybu konkursowego PZP.

Dla wielu JST program ten będzie pierwszą stycznością ze zwinnymi metodykami zarządzania projektami, stosowaniem dialogu technicznego czy współpracy z innowatorami.

W zeszłym roku PARP wybrała trzech operatorów pilotażu: Huge Thing Sp. z o.o., Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., do których mogą zgłaszać się samorządy.

Operatorzy, poza działaniami mającymi na celu podniesienie kompetencji JST zapewnią także opiekę pokonkursową, m.in. wsparcie prawne w negocjacjach z wykonawcą, opracowanie planu wdrożenia, a także indywidualne konsultacje z mentorami.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w programie JST znalazły się zarówno duże miasta m.in. Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miasta Poznań, Gmina Kielce, jak też mniejsze m.in. Gmina Świerklany, Gmina Rozogi, czy Gmina Wisznice.

– Jednostki są bardzo zmotywowane do udziału w projekcie i oczekują pozyskania wiedzy. Mają innowacyjne pomysły jak uprościć procesy, wprowadzić rozwiązania odpowiadające na bieżące problemy. Duża część zgłoszeń dotyczy oświetlenia na terenie gminy i kosztów zużycia energii. Rosnące koszty energii to wyzwanie przed którymi stają samorządy, aby zapewnić bezpieczeństwo, zarówno dla pieszych, jak i na drogach. JST starają się znaleźć innowacyjne rozwiązania faktycznych potrzeb np. źródła światła reagujące na ruch lub korzystające z odnawialnych źródeł energii – podkreśla Jacek Bukowicki, ekspert w Departamencie Rozwoju Startupów, PARP.

Samorządy chcące podnieść kompetencje w obszarach objętych programem mogą zgłaszać swoje wyzwania na rozwiązania technologiczne do trzech operatorów wyłonionych w pilotażu.

Pilotaż programu oczami operatorów

Huge Thing Sp. z o.o. działa na rynku od 2012 r. nie tylko w obszarze wsparcia rozwoju startupów, pomaga też publicznym i prywatnym organizacjom, działającym także międzynarodowo, w pracy z innowacjami.

– Chcemy, by dzięki programowi pracownicy jednostek samorządu terytorialnego czuli się pewniej i adoptowali do swojej codziennej pracy zwinne (tzw. agile) metody zarządzania projektami, a razem z nimi nowe technologie służące im i lokalnym społecznościom. Nasz program pozwala nie tylko na dobre zrozumienie technologii, ale również na praktyczną pracę z najlepszymi ekspertami i dostawcami. Ostatecznym celem będzie wypracowanie dobrych praktyk, tak by łatwo w przyszłości rozwiązywać wyzwania, poprzez zakup technologii i jej wdrażanie. Zależy nam również na tym aby pokazać praktyczne zastosowanie w administracji metod i wiedzy dotychczas zarezerwowanych dla świata technologii. Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane pilotażem samorządy - w Huge Thing zostały ostatnie wolne miejsca, aplikować można do końca stycznia br. – komentuje Magdalena Stachowiak, manager programu realizowanego przez Huge Thing.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie jest instytucją otoczenia biznesu wspierającą i inkubującą rozwój nowo powstałych firm.

– Innowacja potrzebuje partnerstwa. Jednak tworzenie silnych relacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym napotyka na wiele barier i trudności. Potrzebne jest wdrożenie długofalowych i kompleksowych działań umożliwiających realizację wspólnych zadań stanowiących rdzeń do budowy nowoczesnych gospodarek. Program GovTech Inno_Lab by Unicorn Hub odpowiada właśnie na tę potrzebę. Zespół Unicorn Hub zapewnia instrumenty i narzędzia pobudzające kreowaniu rozwiązań cyfrowych, odpowiadających na realne potrzeby społeczności lokalnej. To jest właśnie naszym celem. Dać samorządom narzędzia do projektowania i weryfikacji rynkowych. Pokazać ścieżkę dotarcia do mieszkańców. Zbudować interdyscyplinarne zespoły, ucząc je zwinnego podejścia do zarządzania. Umożliwić konsultacje z Innowatorami, wdrożyć rozwiązania cyfrowe wpływające pozytywnie na jakość życia i funkcjonowania – podkreśla Agata Koprowska, Kierownik Projektu GovTech Inno_lab by Unicorn Hub.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. specjalizuje się m.in. w obsłudze przedsiębiorstw, zarówno już działających, jak i start-upów, oferując pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową o charakterze proinnowacyjnym.

– Od pierwszego kontaktu z JST zapewniamy doradztwo i wsparcie przy określeniu problemu-wyzwania JST, przez co złożenie wniosku staje się bardzo proste. Proces oceny został ograniczony do niezbędnego minimum. Na kolejnych etapach programu, dzięki wsparciu naszych specjalistów i ekspertów dziedzinowych zapewnimy możliwość znalezienia najlepszych rozwiązań technologicznych, które będą adekwatną odpowiedzią na przedstawione wyzwanie jednostek samorządowych. Dostarczamy także doradztwo technologiczne oraz z zakresu prawa zamówień publicznych. Program został tak zaplanowany, aby zapewnić zespołom JST  pozyskanie niezbędnych kompetencji do wdrożenia oczekiwanego rozwiązania technologicznego,  które w przyszłości przyniesie oczekiwane korzyści. Nabór do programu realizowany jest w trybie ciągłym podzielonym na rundy. Na zgłoszenia w obecnie trwającej, drugiej rundzie naboru czekamy do 21 stycznia br. – informuje Marcin Migas, koordynator projektu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach działalności operatorów wsparcie uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie programu https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab-2#programy. Kolejne rundy naboru będą ogłaszane na stronach operatorów.

***

Pilotaż GovTech inno_LAB jest realizowany przez PARP w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi. Nabór jest finansowany ze środków poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów InnoLAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Eksperci:

Opublikowano: 19.01.2022 10:36
Poprawiono: 19.01.2022 09:36
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: