Pomiń nawigację

31 stycznia 2022

Reklamacje towarów i usług w relacjach b2b [animacja CRMŚP]

Udostępnij

Reklamacja chroni kupującego nie tylko przed skutkami nabycia towaru obarczonego wadami fizycznymi i prawnymi, ale też przed źle wykonaną usługą. Mogą z niej skorzystać nie tylko konsumenci, ale i przedsiębiorcy, którzy mają trzy sposobności do tego by dochodzić swoich roszczeń:

  • rękojmię za wady,
  • gwarancję,
  • odpowiedzialność kontraktową.

W przypadku rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną – np. jest uszkodzona lub wybrakowana (w przypadku wady fizycznej) albo jest własnością osoby trzeciej (w przypadku wady prawnej). Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorcy w ramach umowy mogą rozszerzyć, ograniczyć, a nawet całkowicie wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Dlatego kupujący przedsiębiorca powinien dokładnie się zapoznać z dokumentem przedłożonym przez sprzedającego.

Kolejną podstawą do dochodzenia roszczeń jest gwarancja, która polega przede wszystkim na zwrocie kupującemu zapłaconej ceny, wymianie rzeczy lub jej naprawieniu. Jeśli inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z jej tytułu obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Kupującym przedsiębiorcom przysługuje jeszcze roszczenie z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, która przewiduje, że sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest to wynikiem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Co jest podstawą do poniesienia odpowiedzialności kontraktowej? Jaki jest zakres czasowy odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi? Kiedy przedsiębiorca może być traktowany jako osoba fizyczna? Ile trwa gwarancja i w jakim czasie musi zostać rozpatrzona?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z reklamacją towarów i usług w relacjach b2b znajdziecie oglądając powyższą animację.

Animacja powstała w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstwo (CRMŚP) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Zobacz więcej podobnych artykułów