Pomiń nawigację

20 lutego 2024 r.

Mentoring - nowa forma wsparcia przedsiębiorstw w okresowych trudnościach realizowany przez PARP

W bieżącej perspektywie finansowej UE wsparcie dla firm w okresowych trudnościach będzie realizowane m.in. przez udostępnienie usług mentoringu firmom potrzebującym takiego wsparcia. Wypracowana oferta dla przedsiębiorców będzie efektem projektu pt: „Mentoring dla firm w trudnościach jako metoda podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych”, którego realizacja rozpoczęła się z początkiem roku 2024.

 

Już kilka lat mija odkąd Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne zakończyły udział w realizacji projektu Early Warning Europe, który oferował pomoc firmom i przedsiębiorcom w sytuacjach kryzysowych. W jego ramach o wsparcie mogli ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), którzy działali na terenie Polski i utracili sprawność prowadzenia biznesu lub  dostrzegli ryzyko spowolnienia rozwoju firmy. Pomoc obejmowała wsparcie konsultanta, który nieodpłatnie przeprowadzał diagnozę sytuacji przedsiębiorcy, analizę ryzyka oraz określał priorytety
i obszary do poprawy. Następnie doświadczeni w swoich obszarach mentorzy opierając się na tych ustaleniach dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów, pomagając w ten sposób w wyjściu z sytuacji kryzysowej. Równolegle można było skorzystać z usług  doradcy restrukturyzacyjnego (gdy istniała konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego).

Jak dużym powodzeniem cieszył się projekt, świadczą liczby. Ponad 600 firm skorzystało z tego typu wsparcia, wystawiając bardzo dobre opinie konsultantom, mentorom i restrukturyzatorom, z którymi mieli kontakt w trakcie trwania projektu.

Doświadczenie nabyte w ramach ww. projektu i nowe spojrzenia na pomoc firmom w trudnościach nie zostały pominięte w projektowaniu działań PARP w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Z jednej strony bowiem PARP będzie kontynuował (przy współpracy z Operatorami) wsparcie przedsiębiorstw w trudnościach w formie finansowania 100% kosztów szkoleń i usług doradczych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, na podstawie wcześniej opracowanej diagnozy (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki - konkurs pt: „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”).

Z drugiej jednak strony w ramach projektu pozakonkursowego pt: „Mentoring dla firm w trudnościach jako metoda podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych” (realizowany w ramach tego samego działania) zakłada się powstanie modelu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach bazującego właśnie na metodzie mentoringu.

Celem głównym projektu jest opracowanie kompleksowego polskiego systemu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach w celu podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych bazującego na metodzie mentoringu. Rozwiązaniu, które było już testowane w oparciu o zagraniczne modele
w ramach projektu Eearly Warning Europe. W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza stanu rozwiązań dotyczących zastosowania mentoringu jako formy wsparcia przedsiębiorców
w trudnościach oraz wizyty studyjne w krajach Unii Europejskiej, a następnie przy współpracy ekspertów i praktyków wypracowany zostanie krajowy model mentoringu dla przedsiębiorców
w trudnościach. Oprócz tego przeprowadzone zostaną także działania dla firm w trudnościach, w tym akcje edukacyjne i informacyjne, utrzymanie i rozwój systemu autodiagnostycznego dla firm
w trudnościach utworzonego w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” (w realizowanym w poprzedniej perspektywie finansowej Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt przewiduje również nawiązanie i podtrzymanie szerokiej współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej.

Opracowany model pozwoli na wykorzystanie go w ramach kolejnego projektu PARP, w ramach którego zaplanowano przeszkolenie grupy mentorów zgodnie z zaplanowanym modelem wsparcia. A następnie umożliwi przedsiębiorcom w trudnościach skorzystanie z usług tych mentorów.
z uwzględnieniem odpowiedniego dofinansowania. Tego typu wsparcie planowane jest w terminie od lipca 2025 r.

Postępy realizacji projektu będą komunikowane za pośrednictwem strony internetowej Punktu informacyjnego dla firm w okresowych trudnościach, na której znajdują się również informacje o innych formach wsparcia dla firm, które znalazły się w kryzysie, oferowane zarówno przez PARP jak i inne instytucje.

Wartość projektu to 1 799 747,68 PLN.

Projekt stanowi integralną część interwencji publicznej skierowanej dla przedsiębiorców
w trudnościach zaplanowaną w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (o czym powyżej).

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 20.02.2024 16:21
Poprawiono: 20.02.2024 15:20
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: