Pomiń nawigację

Badania na rynek - konkurs ogólny

Cel finansowania:

Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych

Zobacz podobne działanie:
 • 9 grudnia 2020

  Ogłoszenie konkursu

 • 13 stycznia 2021

  Start składania wniosków

 • 17 lutego 2021

  Koniec przyjmowania wniosków

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wkład własny

minimum 20%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wydatki inwestycyjne:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

• zakup nieruchomości

• roboty budowlane

• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze


Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa*:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa*:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

*wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim:  70 263 139,50 zł 

- w pozostałych województwach: 613 050 363,74 zł 

Poznaj efekty Badań na rynek

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Termin naboru wniosków o dofinansowanie nie ulegnie skróceniu.

Jeśli koszt budynku, który:

 1. zostałby nabyty w ramach projektu, 
 2. zostałby wybudowany w ramach projektu, został sfinansowany w ramach dofinansowania to może być wykorzystywany jedynie w zakresie projektu.

Dopuszcza się opcję, kiedy we wniosku wskaże się, iż dany budynek będzie wykorzystywany na cele projektu np.: w 30% i tylko ta część będzie stanowiła wydatek kwalifikowany aby pozostała część była wykorzystywana do celów niezwiązanych z projektem. Przykład: Budynek stanowi 100% Do projektu zakłada się wykorzystanie budynku na poziomie 30%, natomiast na działalność pozostałą 70%. W tej sytuacji, w zakresie wydatków kwalifikowanych i wykorzystania w projekcie dofinansowaniu podlegać będzie jedyne część 30%.

W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile nie dotyczy tego samego projektu. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu, będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu lub wniosku o dofinansowanie, który dotyczy tego samego projektu zarówno w konkursie nr 1 z 2019 r., jak i w konkursach nr 2 i 3 z 2019 r. W przeciwnym przypadku PARP wzywa Wnioskodawcę do wycofania pozostałych wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać pozostałe wnioski (wniosek) o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania pozostałych wniosków (wniosku) o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski (wniosek), dotyczący tego samego projektu złożony w niniejszym konkursie lub konkursie nr 2 lub nr 3 zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Nie może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na te same koszty kwalifikowalne. Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie do różnych działań na ten sam projekt będzie mógł przystąpić do podpisania umowy tylko z jedną z nich. Nie może dojść do sytuacji podwójnego dofinansowania tych samych kosztów.

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, jaki to rodzaj dokumentu i przez kogo powinien być wydany. W zależności od specyfiki, zakresu działań mogą to być dokumenty wydane przez Urząd Miasta, np.: decyzje, oświadczenia, opinie organu administracyjnego, Urzędu czy Burmistrza, Prezydenta. Podczas oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonego dokumentu. Dodatkowo w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prócz dokumentu wspomnianego wyżej, niezbędne będzie przedstawienie również deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 tj. właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Na bazie przedstawionych informacji nie ma przeciwwskazań, aby dokonywać rozbudowy. Brak jest podstaw do zakazania dalszego rozwoju. Należy jednak zachować założenia projektu, jego cele i zakładane wskaźniki. Zaznaczam jednak, iż na tym etapie dokonywanie jednoznacznych ocen, analiz nie jest możliwe.

Budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych, a także parkingów może być kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów robót budowlanych. Natomiast, żeby został on uznany za koszt kwalifikowalny, należy jednoznacznie wskazać i wyjaśnić we wniosku o dofinansowanie, że wszelkie te działania są niezbędne dla funkcjonowania inwestycji, konieczne dla projektu.

Tak, koszt inspektora nadzoru budowlanego może być kwalifikowany w ramach projektu. Nadzór budowlany może być kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów robót budowlanych (w sytuacji, gdy wymagane są przepisami prawa) lub w ramach kategorii usług doradczych.

Działania marketingowe nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z § 6 ust. 13 umowy o dofinansowanie zaliczka wypłacona wykonawcy przez beneficjenta na poczet wykonania zamówienia nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. Wydatek ten może zostać uznany za koszt kwalifikowalny w oparciu o dokument stwierdzający wykonanie zamówienia.

Możliwy jest zakup używanych środków trwałych. Do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione na realizację projektu, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:

 1.  w przypadku zakupu używanego środka trwałego: 
  1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
  2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
  3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku.

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Starsze wersje dokumentów

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Lista projektów

Lista zawartych umów

Listy umów

Listy projektów wybranych do dofinansowania konkurs nr 1, rok 2019

Listy projektów

Skład KOP

Informacja o składzie KOP

Dokumenty

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Lista projektów

Lista zawartych umów

Listy umów

Listy projektów, które spełniły kryteria I Etapu oceny - konkurs nr 1, rok 2018

Listy projektów

Listy projektów wybranych do dofinansowania konkurs nr 1, rok 2018

Listy projektów

Skład KOP

Informacja o składzie KOP

Dokumenty

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie (III nabór 2017 r.)

Dokument

Regulamin i załączniki konkursu (III nabór 2017 r.)

Załączniki

Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (III nabór 2017 r.)

Wzory dokumentów

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (III nabór 2017 r.)

Załączniki

Archiwum (III nabór 2017 r.)

Archiwum

Lista projektów

Lista zawartych umów

Listy umów

Listy projektów, które spełniły kryteria formalne - konkurs nr 3, rok 2017

Listy projektów

Listy projektów wybranych do dofinansowania - konkurs 3, rok 2017

Listy projektów

Dokumentacja

Ogłoszenie o naborze (2017 r.)

Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (2017 r.)

Załączniki

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (2017 r.)

Załączniki

Archiwum (2017 r.)

Załączniki

Lista projektów

Listy projektów, które spełniły kryteria formalne - konkurs nr 2, rok 2017 (elektromobilność)

Listy projektów

Skład KOP

Skład KOP (2017 r.)

Załączniki

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie (konkurs nr 12017 r.)

Dokumenty

Regulamin i załączniki (konkurs nr 1 2017 r.)

Załączniki

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (konkurs nr 1 2017 r.)

Załączniki

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (konkurs nr 1 2017 r.)

Załączniki

Archiwum (konkurs nr 1 2017 r.)

Archiwum

Lista projektów

Lista zawartych umów

Listy umów

Listy projektów, które spełniły kryteria formalne - konkurs nr 1, rok 2017

Listy projektów

Lista projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr 1, rok 2017

Listy projektów

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne (elektromobilnność)

Dziękujemy za zapoznanie się z dokumentacją konkursową poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany elektromobilności. Uwagi można było zgłaszać w terminie do 20 stycznia 2017 r. do godz. 16.30.

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki

Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (2016 r.)

Wzory dokumentów

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (2016 r.)

Załączniki

Pytania i odpowiedzi (2016 r.)

Dokumenty

Archiwum (2016 r.)

Archiwum

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie (2015 r.)

Dokument

Regulamin konkursu i załączniki (2015 r.)

Dokumenty

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (2015 r.)

Załączniki

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2015 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR do dnia 28 października 2015 r.

Archiwum (2015 r.)

Archiwum

Lista projektów

Lista zawartych umów

Listy umów

Lista projektów wybranych do dofinansowania - 2015 r.

Listy projektów

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne (2015 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30. Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Sukcesy beneficjentów