Pomiń nawigację

UWAGA! Rekomendacja nadzwyczajna przygotowana przez Radę Sektorową ds. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej nie obejmuje swoim zakresem podmiotów działających w ramach PKD 87 i 88, tj. podmiotów, które należą do podsektora pomocy społecznej.


logo Kompetencje dla sektorów 2

Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

 • czerwiec 2021

  Ogłoszenie konkursu

 • 15 czerwca 2021

  Start składania wniosków

 • 16 lipca 2021

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora finansów została zakończona

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora IT została zakończona.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności

 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
 • Praca zdalna - analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Marketing online
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności została zakończona

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności
Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych
 • Trener i coach w organizacji medycznej
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej została zakończona.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora odzysku materiałowego surowców została zakończona.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców
Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora żywności wysokiej jakości została zakończona

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Techniki redukowania stresu
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
 • Planowanie kampanii online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Zarządzanie projektami marketingowymi online
 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
 • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora komunikacji marketingowej została zakończona

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

 • Coaching menadżerski
 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczanie danych firmy - cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Rekrutacja w ramach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji została zakończona.

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym
 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora chemicznego została zakończona.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego

 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
  • ocena potrzeb,
  • planowanie działań w sytuacji zagrożenia kryzysowej,
  • dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania: Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem -identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenie zagrożeń
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
  • stosowania procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • stosowania doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
  • zarządzania bezpieczeństwem
  • identyfikacji współczynników bezpieczeństwa
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania - Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
  • wdrażania polityki bezpieczeństwa
  • posługiwania się procedurą zarządzania zmianą
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i re-skilingu
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania
 • Zachowanie dostępności do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Zarządzanie informacją w zagrożeniu epidemicznym
 • Systemy ochrony fizycznej informacji w zagrożeniu epidemicznym – projektowanie, administrowanie, obsługa
 • Zarządzanie ryzkiem informacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem w zagrożenia epidemicznego
 • Ochrona informacji biznesowej w zagrożeniu epidemicznym
 • Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej
 • Praca zdalna – korzyści i zagrożenia
 • Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego
 • Szkolenie do uzyskania  licencji pilota turystycznego PPL(A)
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR NOC
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów na klasie samolotach wielosilnikowych MEP(L)
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR/SEP(L)
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR/ME
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A)/MEP(L) z załogą jednoosobową
 • Szkolenie do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A)  
 • Szkolenie do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A)
 • Szkolenie do uzyskania licencji pilota liniowego ATPL(A)
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia MCC w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia JOC – zapoznawczy w kwestiach samolotów odrzutowych
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia FI(A) do wykonywania lotów jako instruktor pilotażu
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia UPRT w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora szkolenia CRI/ME na samoloty wielosilnikowe klasy MEP(L)
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora IRI do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów bez FI (A)
 • Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora IRI do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów plus FI (A)
 • Szkolenie do wznowienia uprawnienia SEP(L) (w przypadku do 3 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnienia)  
 • Szkolenie do wznowienia uprawnienia SEP(L) (w przypadku od 3 miesięcy do 1 roku od daty wygaśnięcia uprawnienia)
 • Szkolenie do wznowienia uprawnienia SEP(L) (w przypadku od 1 roku do 3 lat od daty wygaśnięcia uprawnienia)  
 • Szkolenie do wznowienia uprawnienia SEP(L) (w przypadku powyżej 3 lat od daty wygaśnięcia uprawnienia)
 • Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych do uzyskania licencji B1.2 tj. Typ Cessna 150, 152, 172, 182, Typ PA-28R, PA-34, PA-38, Typ AT-3.  
 • Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: Szkolenie do uzyskania licencji mechanika lotniczego kat. B1.2
 • Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: Czynnik Ludzki w obsłudze statków powietrznych oraz zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
 • Podnoszenie kompetencji Kierowników Jakości Organizacji Obsługowych
 • Szkolenie w ramach wsparcia pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze posiadanych uprawnień lotniczych (mechaników) Podnoszenie kompetencji Kadry Kierowniczej i dydaktycznej w organizacji szkoleniowej MTO
 • Podnoszenie kompetencji Kadry Kierowniczej i dydaktycznej w organizacji szkoleniowej MTO
 • Podnoszenie kompetencji dla Kadry Kierowniczej i w organizacji obsługowej PART 147
 • Podnoszenie kompetencji pracowników z zakresu posiadanej wiedzy w ramach przepisów PART M/F/G/I
 • Podnoszenie kompetencji personelu wspomagającego zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu w CAMO
 • Podnoszenie kompetencji pracowników z zakresu systemu jakości w organizacjach obsługowych PART 145, PART M/F oraz CAMO
 • Podnoszenie kompetencji pracowników z zakresu SMS w  organizacjach obsługowych PART 145, PART M/F oraz CAMO

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora lotniczo-kosmicznego została zakończona.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

 • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca
 • Kierowanie zmianą w organizacji handlu - wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży zdalnej skierowanej do klientów biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec
 • Aktywne prowadzenie sprzedaży zdalnej skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy w e-commerce
 • Generowanie leadów sprzedażowych w e-commerce

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora handlu została zakończona

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej - moduł 1: METODOLOGIA PROJEKTOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO PROJEKTOWANIA I TWORZENIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z REALIZOWANIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany

Link do rekomendacji Rady

Rekrutacja w ramach sektora usług rozwojowych została zakończona

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości netto tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Kompetencje dla sektorów Zadanie COVID - 19

Znajdź operatora w swoim sektorze

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz
Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników