Pomiń nawigację

Nowy start - oferta dla operatorów

 • 31 maja 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 30 czerwca 2019

  Start składania wniosków

 • 15 lipca 2019

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

15 000 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Konkurs na realizację projektów mających na celu świadczenie szkoleń i doradztwa przedsiębiorcom, którzy odnieśli niepowodzenie w poprzednio prowadzonej firmie i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawcami  mogą być:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029, z późn. zm.),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.).

Odbiorcami ostatecznymi wsparcia są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie,
 • działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej,
 • działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 1 - 2.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

15 000 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wnioskodawcami mogą być:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029, z późn. zm.),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.).

Odbiorcami ostatecznymi wsparcia są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. Konkurs adresowany będzie do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą zrealizować nowy pomysł biznesowy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz do tych, którzy zamierzają podjąć na nowo poprzednią działalność, eliminując z niej czynniki, które wpłynęły na porażkę biznesową.

Celem niniejszego konkursu jest wybór projektów polegających na wykonywaniu szkoleń i doradztwa dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, spełniających kryterium dostępu nr 6 wskazane w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO WER oraz celu szczegółowego działania 2.21 określonego w SZOOP, tj.: wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu zdolności adaptacyjnych w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. „Nowy start”). Konkurs ma na celu objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę w poprzednio prowadzonej firmie, a następnie ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA w ramach utworzonego naboru dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Wniosek złożony poza systemem SOWA nie będzie rozpatrywany.

Do zawarcia umowy o dofinansowanie wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze, prowadzonym w formie elektronicznej; 
 2. aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez Wnioskodawcę z należnościami publicznoprawnymi – nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów; 
 3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy; 
 4. deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PARP, według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP; 
 5. informacji o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności w ramach projektu;
 6. harmonogramu płatności;
 7. w przypadku projektu partnerskiego: 
  1. dokumentów rejestrowych Partnerów, o ile nie będą one dostępne w odpowiednim rejestrze, prowadzonym w formie elektronicznej, 
  2. aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez Partnerów z należnościami publicznoprawnymi nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów,
  3. porozumienia lub umowy o partnerstwie, 
  4. deklaracji Partnerów o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PARP, według wzorów dostępnych na stronie internetowej PARP), 
  5. informacji o numerze rachunku bankowego Partnerów do obsługi płatności,
 8. w przypadku, gdy Wnioskodawca przy zawarciu umowy jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwa do zawarcia umowy wraz z dokumentami wskazującymi na umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu Wnioskodawcy.

Wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie są wydatki spełniające warunki określone w Rozporządzeniu, umowie o dofinansowanie oraz wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogą przekraczać stawek określonych w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się wydatki na:

 1. rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia; 
 2. prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust.3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 
 3. pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 
 4. doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 
 5. pokrycie kosztów pośrednich; 
 6. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu; 
 7. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross--financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r., do godziny 12.00.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy i projekt kończy się nie później niż 30 czerwca 2023 r.

Tak. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego. Wszelkie informacje na temat realizacji projektu partnerskiego, zostały przedstawione w Regulaminie konkursu, w podrozdziale 5.9 Projekty partnerskie.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować