Pomiń nawigację

Komunikaty

20.08.2020

Fundusze norweskie - PARP zakończyła ocenę formalną.

PARP zakończyła ocenę formalną 741 wniosków złożonych w ramach czterech konkursów finansowanych z funduszy norweskich. Spośród złożonych wniosków 4 zostały wycofane, 631 wymagało poprawy lub uzupełnienia. W wyniku weryfikacji warunków formalnych 676 wniosków zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny spełniania kryteriów wyboru projektów, natomiast 61 wniosków otrzymało ocenę negatywną.

Wnioskodawcy mogą samodzielnie sprawdzić status swojego wniosku logując się do Generatora Wniosków. Wnioski z pozytywną weryfikacją formalną zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały ocenę negatywną zostali poinformowani pisemnie o powodach negatywnej oceny. Od negatywnego wyniku oceny formalnej przysługuje odwołanie, które Wnioskodawca może złożyć w terminie i formie określonej w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Projekty, które podlegają ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów (ocena merytoryczna) będą oceniane w następującej kolejności:

wnioski złożone w konkursie:

  1. Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich: sierpień – wrzesień 2020
  2. Technologie przyjazne środowisku: sierpień – październik 2020
  3. Technologie poprawiające jakość życia: – październik – grudzień 2020
  4. Schemat małych grantów dla kobiet: grudzień 2020 – marzec 2021

We wskazanym okresie Wnioskodawcy mogą spodziewać się wezwania do poprawy lub uzupełnienia wniosku, dlatego należy regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną ( w tym foldery spamu i kosza) przychodzącą na adres wskazany we wniosku jako adres do korespondencji (sekcja III wniosku o udzielenie wsparcia).