Pomiń nawigację

Komunikaty

27.09.2021

Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Informujemy, że według stanu na 27.09.2021 r. godz. 15.30 w Generatorze Wniosków w ramach Działania 6.2. POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację złożone zostały 922 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 178 627 897,48 zł, co stanowi 162,39 % alokacji.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Wskazane postanowienie nie obliguje PARP do skrócenia naboru, lecz daje uprawnienie do takiego działania. W sytuacji gdy wartość złożonych wniosków przekroczy wskazaną granicę 120%, PARP rozważy możliwość i czas wcześniejszego zamknięcia naboru.  Aby umożliwić Przedsiębiorcom planującym złożenie wniosków o dofinansowanie projektów podjęcie stosownych decyzji, w tym umożliwić złożenie wniosków pozostających w edycji w Generatorze wniosków, PARP będzie sukcesywnie publikować dane na temat liczby i wartości złożonych projektów.

O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru, zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu konkursu.