Komunikaty

13.04.2018

Rozliczenia pomiędzy Koordynatorem a Członkami klastra w ramach Poddziałania 2.3.3. POIR

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję IZ POIR 2014-2020, przedstawiło stanowisko dotyczące projektów realizowanych w ramach poddziałania 2.3.3. POIR. 

Zgodnie z powyższym stanowiskiem, Koordynator klastra współdziała wraz z Członkami klastra na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, która powinna zawierać warunki współpracy obejmujące prawa i obowiązki podmiotów wchodzących w skład klastra oraz określać udział w przychodach i kosztach klastra (w tym proporcjonalny udział w ryzyku). Umowa współpracy powinna regulować także aspekt współpracy finansowej, w tym sposób rozliczania pomiędzy Koordynatorem klastra a jego Członkami.

IZ POIR, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, rekomendowała sposób rozliczeń należności z tytułu usług świadczonych przez wykonawcę zewnętrznego na rzecz Członków klastra, zgodnie z załączonym do niniejszego komunikatu przykładem rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w projektach UE. Ze względu na złożony charakter rozliczeń, w indywidualnych przypadkach zaleca się, aby Koordynatorzy klastrów występowali do organów administracji skarbowej w celu uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych, w szczególności w zakresie deklarowanego braku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.