Komunikaty

04.03.2021

Wnioski o dofinansowanie złożone w Badania na rynek - aktualizacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3, wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w konkursie.”

Uwzględniając wnioski złożone po 17.02.2021r. zgodnie z ww. zapisami, w konkursie nr 4 w 2020 r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek w Generatorze Wniosków złożono łącznie 660 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 4 485 743 484,62zł, z czego:

  • 68 wniosków na łączną kwotę 272 128 224,06zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 592 wnioski na łączną kwotę 4 213 615 260,56zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.