Pomiń nawigację

Komunikaty

02.03.2021

Wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w schemacie Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

W schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” do PARP wpłynęło 28 wniosków. Spośród nich 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę prawie 10 mln euro, co prawie w całości wyczerpuje dostępny w ramach schematu budżet. Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia została zamieszczona w zakładce „Wyniki i archiwum” w dniu 26 lutego 2021 r. Wszyscy wnioskodawcy mogą sprawdzić aktualny status swojego projektu logując się do lokalnego systemu elektronicznego pod adresem https://lsi-fn.parp.gov.pl/ .

Ponadto informujemy, że wszyscy wnioskodawcy niezależnie od wyniku oceny otrzymają zgodnie z par. 19 ust. 5 Ogłoszenia konkursu pisemne powiadomienia o indywidualnym wyniku oceny danego projektu. Powiadomienia będą wysyłane pocztą począwszy od 3 marca br. na adres korespondencyjny wskazany przez wnioskodawcę w sekcji III wniosku o udzielenie wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par.8 ust.6 Ogłoszenia konkursu wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta) będą uznane za kwalifikowane od dnia 26 lutego 2021 r. tj. od dnia opublikowania listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia.