Marcin Kocór

Doktor Marcin Kocór, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Od 18 lat związany z badaniami marketingowymi i społecznymi. Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach rynku pracy, niedopasowania kompetencyjnego, sytuacji osób młodych na rynku pracy i rozwoju kompetencji. Autor licznych publikacji w tym obszarze. Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Od 2008 roku w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego odpowiada za badania pracodawców oraz aktualnie za realizację sektorowych analiz kompetencji.

Ostatnie publikacje:

Marcin Kocór, 2019, Nadwyżka czy deficyt kompetencji? Przyczyny i konsekwencje niedopasowania na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,

Marcin Kocór, 2017, Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations, Zarządzanie Publiczne, vol. 42 (4), pp. 38-52, DOI: 10.15678/ZP.2017.42.4.03.

Marcin Kocór, Barbara Worek, 2017, Adult learning – providing equal opportunities or widening differences? The Polish case, British Journal of Educational Studies, pp. 1-22, DOI: 10.1080/00071005.2016.1265642.

Marcin Kocór, Barbara Worek, 2017, Qualitative comparative analysis in theory-based impact evaluation, (in:) Jacek Pokorski, Zuzanna Popis, Teresa Wyszyńska, Katarzyna Hermann-Pawłowska (eds.), Theory-based evaluation in complex environments, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, ss. 35-44.

Marcin Kocór, Barbara Worek, 2016, Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki, Społeczeństwo i edukacja, 21(2), ss. 243-252.

Szymon Czarnik, Marcin Kocór, 2015, Occupations and competences – confrontation of supply and demand (in:) J. Górniak (ed),  The Hidden Human Capital – Additional Capacities of the Polish Labour Market. Key results of the fifth round of the BKL Study in 2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 17-36.

Szymon Czarnik, Marcin Kocór, 2015, Zawody i kompetencji: konfrontacja popytu z podażą, (w:) J. Górniak (red.),  (Nie)wykorzystany potencjał: szanse i bariery na polskim rynku pracy: raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 19-38 – 4.

Magdalena Jelonek , Marcin Kocór , 2015, Efekty kształcenia : rynek pracy - interwencje publiczne, (w:) Jarosław Górniak (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.; cz. 3, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 178-204.

Sristi Kamal, Marcin Kocór, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, 2014, Quantifying Human Subjectivity Using Q Method: When Quality Meets Quantity, Qualitative Sociology Review, Volume X Issue 3, 60-79 – 7 pkt.

Marcin Kocór, Anna Strzebońska, 2013,  Specjaliści na rynku pracy. Wymagania stawiane przez pracodawców (w:) J. Górniak (red.) Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 17-54.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.